Kaasboerderij Schellach in Middelburg

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Waarom de Verzuimverzekering met arbodienstverlening?

De Verzuimverzekering in combinatie met arbodienstverlening geeft u financiële zekerheid bij loondoorbetaling. En biedt u een effectieve aanpak om ziekteverzuim te voorkomen. Evenals persoonlijke begeleiding bij re-integratie van zieke werknemers.

Ziekteverzuim vraagt veel van u als ondernemer. U moet voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen. De begeleiding van zieke medewerkers kost u veel tijd en geld. U kunt hier wel wat hulp bij gebruiken. De Zeeuwse zorgt voor een persoonlijk aanspreekpunt en adequate begeleiding, in samenwerking met een arbodienst.

U kunt ook kiezen voor de MKB Verzuim Ontzorg Verzekering. Bekijk de verschillen tussen beide verzekeringen: MKB Verzuim Ontzorg Verzekering: wat en waarom?

Belangrijkste voordelen

 • particulier-vinkje
  Effectief verzuim voorkomen
 • particulier-vinkje
  Voldoet aan eisen Wet verbetering poortwachter
 • particulier-vinkje
  Inclusief juridische hulp

Informatie over Corona: veelgestelde vragen

Kan ik op dit moment een Verzuimverzekering aanvragen?

Wij hebben drie soorten verzuimverzekeringen. Voor twee is het op dit moment mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, een aanvraag te doen. Wilt u een verzuimverzekering aanvragen? Wij werken samen met onafhankelijke adviseurs. Zij kunnen u goed adviseren over wat voor u de beste verzuimoplossing is.

Is er dekking voor corona op de verzuim- en ZW-eigenrisicoverzekering?
Ja, er is dekking als er sprake is van arbeidsongeschiktheid, dus wanneer een werknemer als gevolg van ziekte niet kan werken. Daarbij beschouwen wij het coronavirus hetzelfde als een andere ziekte.
Ik heb een vraag over ziekmeldingen

Wij krijgen veel vragen over wanneer een werknemer wel of niet ziek gemeld kan worden. Hieronder staan de meest voorkomende situaties. Er zijn gevallen waarin er geen ziekmelding kan worden gedaan omdat de verzekering er geen dekking voor biedt. Maar daarmee bent u niet altijd geholpen. Kijk daarom of u een beroep kunt doen op overheidsregelingen, zoals de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Meer informatie daarover vindt u op het Coronaloket van de Kamer van Koophandel.

Wanneer kan ik mijn werknemer ziek melden?
Dat kan als uw werknemer ziek is en daardoor niet kan werken. Het maakt niet uit of uw werknemer ziek is door het coronavirus of door wat anders. Er is dekking als hij door ziekte zijn werkzaamheden niet meer kan uitvoeren.

Een werknemer heeft milde gezondheidsklachten. Kan ik hem dan ziek melden?
Als een werknemer milde gezondheidsklachten heeft, bijvoorbeeld een (neus)verkoudheid, keelpijn of hoesten, waarmee hij onder normale omstandigheden gewoon kan werken, maar nu niet mag werken, dan kunt u hem niet ziek melden. Dit valt niet onder de dekking. Als een medewerker lichte gezondheidsklachten heeft, bijvoorbeeld een neusverkoudheid of hoesten, waarmee hij onder normale omstandigheden wel kan werken, maar nu niet mag werken, dan valt dit niet onder de dekking. U mag hem niet ziekmelden.

Mijn werknemer is besmet met het coronavirus. Mag ik hem ziek melden?
Als de werknemer gewoon in staat is om te werken, kunt u hem niet ziek melden. Uw werknemer is dan wel verplicht om thuis te blijven en thuis te werken. Als thuiswerken niet mogelijk is, kunt u wellicht een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Als de werknemer door de besmetting ziek is en zodanige gezondheidsbeperkingen heeft dat hij niet kan werken, kunt u hem wel ziek melden.

Mijn werknemer heeft diabetes, valt onder de risicogroep en is als voorzorgsmaatregel gestopt met werken. Mag ik hem ziek melden?
Nee, u kunt de werknemer niet ziek melden. Voor u en de werknemer gelden dezelfde adviezen en voorschriften van het RIVM en de overheid zoals die in algemene zin gelden.

Een werknemer was 100% arbeidsongeschikt en mag van de bedrijfsarts weer gedeeltelijk aan het werk, maar ons bedrijf is gesloten door het coronavirus. Moet de werknemer nu wel gedeeltelijk hersteld worden gemeld?
Ja, want de werknemer is immers weer in staat gedeeltelijk te werken. Wij begrijpen dat dit in de praktijk niet mogelijk kan zijn, maar de verzekering is alleen bedoeld voor de situatie waarin de werknemer ziek is en daardoor niet kan werken. Wij realiseren ons dat u in een moeilijke situatie kunt komen. Zo nodig kunt u een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Een werknemer werkt 50% in aangepast of eigen werk, maar het bedrijf wordt gesloten door het coronavirus. Mag deze werknemer (weer) 100% arbeidsongeschikt worden gemeld?
Nee. De werknemer blijft voor 50% arbeidsongeschikt. U kunt mogelijk een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Mijn werknemer is bang voor het coronavirus en wil thuisblijven. Mag dat?
Het is niet aan ons om dat te bepalen. Een mogelijkheid is om daar de gebruikelijke verlofregelingen voor in te zetten, zoals vakantiedagen. U kunt de werknemer echter niet ziek melden en geen beroep doen op uw verzuimverzekering. Die is bedoeld voor de situatie waarin uw werknemer ziek is en daardoor niet kan werken, en daarvan is nu geen sprake.

Mijn werknemer kan niet naar het werk komen vanwege de overheidsmaatregelen. Moet ik hem doorbetalen?
Ja, u moet uw werknemer doorbetalen. U kunt mogelijk gebruikmaken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Mijn medewerker zit preventief in quarantaine. Valt dit onder de dekking?
Nee, er kan geen ziekmelding worden doorgegeven als een medewerker om een andere reden niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij preventief in quarantaine blijft of een bepaald gebied niet mag verlaten.
Hoe zit het als ik recent een verzuim- en/of ZW-eigenrisicoverzekering bij De Zeeuwse heb gesloten?
Is de verzekering geaccepteerd en is/was de werknemer op de ingangsdatum van de verzekering niet ziek en arbeidsongeschikt, dan is de werknemer verzekerd. Was de werknemer echter al ziek en arbeidsongeschikt of wist u dat uw werknemer ziek ging worden dan kunnen we de uitkering tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk weigeren.
Ben ik als werkgever verplicht om maatregelen te nemen om besmetting met en verspreiding van het coronavirus te voorkomen?
Ja, u bent verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Maar in de huidige situatie lijkt dat  niet of moeilijk uitvoerbaar. Vraag vooral uw arbodienst om tips en advies.
Werktijdverkorting: wat zijn de mogelijkheden?

Er is vanuit de overheid een nieuwe tijdelijke regeling in het leven geroepen: Noodfonds Overbrugging Werkbehoud (NOW). Deze vervangt per direct de regeling voor werktijdverkorting. Tot nu toe nam  de overheid tot maximaal 70 procent van de salarisbetaling over (via een ww-uitkering aan de werknemers. In de nieuwe regeling wordt  maximaal 90 procent van de loonsom vergoedt. Voorwaarden zijn wel dat:

 • er niemand ontslagen wordt; en
 • de lonen worden doorbetaald; en
 • er sprake is van omzetverlies van minstens 20 procent sinds 1 maart.

Als u al een aanvraag had ingediend voor werktijdverkorting, hoeft u dat niet nog een keer te doen. Oude aanvragen worden overgeheveld naar de nieuwe regeling. De oude regeling is per direct stopgezet.

Een aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden. Aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld.

Het UWV verstrekt op basis van de aanvraag een voorschot van in elk geval 80% van het aangevraagde bedrag. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest. Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist. Wanneer er precies sprake is van een grote aanvraag moet nog worden bepaald. Bij de definitieve vaststelling vindt ook een correctie plaats bij een daling van de loonsom. De definitieve tegemoetkoming wordt dus achteraf vastgesteld. Daarbij kan sprake zijn van een nabetaling of terugvordering.

Meer informatie over de NOW  en hoe u deze kan aanvragen leest u hier.

Welke gevolgen heeft een vergoeding vanuit de NOW voor de verzuimverzekering?
Dat heeft geen gevolgen. Het zijn twee verschillende ‘regelingen’. De NOW is een tijdelijke overheidsregeling gebaseerd op omzetdalingen en dient een economisch belang. De verzuimverzekering biedt dekking voor de kosten van loondoorbetaling als een werknemer arbeidsongeschikt is. Er kan mogelijk samenloop tussen de beide ‘regelingen’ ontstaan, omdat de NOW een vergoeding verleent voor de loonkosten van al het personeel, ziek of niet ziek.
Wat kan ik doen als één van mijn werknemers zorgtaken moet verlenen?
Indien een werknemer voor zieken of naasten moet zorgen, wijs dan op de bijzondere verlofvormen zoals zorgverlof of calamiteitenverlof.
Hoe re-integreer je mensen die niet mogen werken?
De arbodienst en/of uw bedrijfsarts blijft in het kader van de verzuimbegeleiding en re-integratie analyses maken en adviezen uitbrengen. U heeft als werkgever de verplichting deze adviezen zo goed mogelijk op te volgen en uit te voeren. Het kan zijn dat u vanwege het coronavirus niet in staat bent om voor individuele werknemers een (re-integratie)traject uit te voeren. Maak hier duidelijke notitie van in uw eigen dossier, zoals het plan van aanpak. Welke maatregelen heeft u niet kunnen uitvoeren en waarom niet? U kunt dan rekenen op coulance van het UWV. Dit vermeldt het UWV in een addendum bij de Werkwijzer Poortwachter. Het UWV beoordeelt of zij deze redenen voldoende plausibel vinden. Ook na afloop van de coronacrisis zal het UWV rekening houden met situaties waarbij het coronavirus de re-integratieactiviteiten beïnvloedde. Het UWV beoordeelt dan of dit een ‘deugdelijke grond’ vormt om geen loonsanctie (vanwege het niet nakomen van de poortwachtersverplichtingen) op te leggen.
Waar vind ik meer informatie?

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Ook het RIVM biedt veel algemene informatie en het laatste nieuws over het coronavirus.

Heeft u vragen over lopende verzekeringen en het coronavirus en staat het antwoord niet hierboven? Dan kunt u contact opnemen met uw adviseur.

Voor wie is de Verzuimverzekering?

 • specialist
  Werkgevers
 • search
  In het MKB

Wat is niet verzekerd bij de Verzuimverzekering met arbodienstverlening?

Ondanks de ruime dekking vergoeden wij niet alles. In onder meer de volgende situaties is er geen dekking:

 • Een werknemer die al ziek of arbeidsongeschikt is voordat de verzekering ingaat. Had u elders al een Verzuimverzekering? Dan dekt die dit risico waarschijnlijk.
 • Het sociale verzekeringsloon boven €125.000,- per jaar. Het SV-loon is het brutoloon plus vaste onderdelen van het loon. Zoals vakantiegeld, dertiende maand en eindejaarsuitkering.

In de Aanvullende Voorwaarden Verzuimverzekering leest u meer over wat wel en niet gedekt is. Ook uw adviseur informeert u graag.

Eigen risico

Eigen risico

Kiest u voor een eigenrisicoperiode in werkdagen? U bepaalt dan zelf hoeveel dagen uw eigen risico bedraagt. 10, 20, 30, 65, 90, 130 of 260 werkdagen. De periode gaat in op de dag van ziekmelding. In deze periode betalen wij u geen vergoeding. Het eigen risico geldt per ziektegeval. Deze vorm is vooral geschikt voor mkb-ondernemers.

Heeft u een loonsom van meer dan € 675.000,-? En minimaal 25 werknemers in dienst? Dan is een eigen risico in geld ook mogelijk. De dekking en de voorwaarden veranderen. De gegarandeerde budgetten voor preventie en re-integratie vervallen bijvoorbeeld. Informeer hiernaar bij uw verzekeringsadviseur.

Wat kost het?

Wat kost de Verzuimverzekering met arbodienstverlening?

Uw adviseur maakt graag een offerte op maat voor u. De premie hangt onder meer af van:

 • samenstelling personeelsbestand;
 • uw sector en vestigingsadres;
 • ziekteverzuim van uw werknemers;
 • welke dekking u kiest.

Naast de premie voor de Verzuimverzekering betaalt u ook een tarief voor de arbodienstverlening. Dit betaalt u per werknemer en direct aan de arbodienst.

Combineert u meerdere verzekeringen in het pakket CompleetVerzekerd Mijn Personeel? Dan is uw premie extra scherp want uw korting kan oplopen tot 10%. Daarnaast betaalt u geen toeslag als u kiest voor termijnbetaling. Informeer bij uw adviseur naar de mogelijkheden en de voordelen.

Wat zijn de voorwaarden?

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen de VerzuimCoach en de arbodienst?
De VerzuimCoach is in dienst van De Zeeuwse. De arbodienst is een zelfstandige organisatie. 

De arbodienst begeleidt u en uw zieke werknemer. Daarnaast zorgt hij ervoor dat u voldoet aan uw wettelijke verplichtingen bij ziekteverzuim. Wij werken samen met 2 arbodiensten.

Uw VerzuimCoach  beantwoordt de vragen die u heeft op het gebied van preventie en re-integratie.  En hij regelt rechtsbijstand bij juridische geschillen in verband met de loondoorbetalingsplicht.

Uw VerzuimCoach checkt regelmatig de kwaliteit van de arbodienstverlening.
 
Hoe snel ontvang ik de uitkering voor een zieke werknemer?

U meldt uw claim online. Is uw medewerker langer ziek dan de periode die u als eigenrisicotermijn koos? Dan krijgt u vanaf het einde van de eigenrisicotermijn automatisch maandelijks de uitkering.

Persoonlijk advies voor uw bedrijf?

Uw adviseur helpt u graag met een risicoanalyse voor uw bedrijf. En weet precies welke verzekeringsoplossingen van De Zeeuwse bij u passen. Zo kunt u verder met waar u goed in bent: ondernemen.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur