Fraudebeleid

Een kwestie van vertrouwen

Verzekeren is een kwestie van vertrouwen. U moet erop kunnen vertrouwen dat wij onze afspraken nakomen. Bijvoorbeeld door schade te vergoeden als die gedekt is. Of door u een pensioenuitkering uit te betalen waarvoor u premie heeft betaald. En wij moeten erop kunnen vertrouwen dat u ons altijd correct informeert. Weet u niet goed wat wij met een vraag bedoelen? Neem dan contact op met uw adviseur. Doe dit ook wanneer u schade claimt en niet goed weet hoe u moet handelen of welke informatie wij van u verwachten. Zo voorkomt u misverstanden.

Fraude kost eerlijke verzekerden geld

Soms informeert iemand ons bewust onjuist. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een verzekering of het indienen van een schadeclaim. Iemand kan de schade bijvoorbeeld groter voordoen dan die is of een bedrag op een bon of rekening veranderen. Dat kan ertoe leiden dat wij een onterechte uitkering doen of te veel uitbetalen. Dat is niet alleen nadelig voor ons maar voor alle verzekerden. Want hoe meer wij uitbetalen, hoe hoger de premie wordt.
Actief fraudebestrijdingsbeleid

Actief fraudebestrijdingsbeleid

Daarom hebben wij een actief beleid voor de bestrijding van fraude. Dat begint al bij de aanvraag van een verzekering. Elke aanvraag wordt door ons nauwkeurig getoetst om te zien of de vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord. Wij bekijken schadeclaims en andere documenten heel goed voordat wij uitkeren. En wij maken ook gebruik van de ervaringen van andere verzekeraars. Eventueel kunnen wij een onderzoek laten instellen door gespecialiseerde onderzoeksbureaus. Als dat voor het onderzoek nodig is, kunnen er technische hulpmiddelen worden gebruikt, zoals (verborgen) camera’s.
Wat verstaan wij onder fraude?

Wat verstaan wij onder fraude?

Er is sprake van fraude als wij opzettelijk worden misleid. Bijvoorbeeld het bewust geven van verkeerde informatie om een (hogere) uitkering te krijgen dan waar recht op is. Hieronder noemen we nog een aantal voorbeelden.

 • Het bewust niet opgeven van informatie bij de aanvraag van een verzekering, terwijl wij er wel om vragen.
 • Het veranderen van een bedrag op een factuur.
 • Het verdraaien van de feiten en gebeurtenissen bij het claimen van schade.
 • Het overdrijven van schade, arbeidsongeschiktheid of letsel.
 • Een schade opzettelijk veroorzaken en doen alsof het een ongeluk was.
 • Melden van arbeidsongeschiktheid, terwijl er in werkelijkheid gewoon doorgewerkt wordt.
 • Net doen alsof er letsel is, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is.
 • Een schade waarvoor al een vergoeding is gegeven, nog een keer claimen.
 • Een afgewezen schade nog een keer claimen, met een ander verhaal.
Hoe handelen wij bij een vermoeden van fraude?

Hoe handelen wij bij een vermoeden van fraude?

Wij kunnen op verschillende manieren onderzoek doen. Wij kunnen onder andere het volgende doen.

 • Gebruikmaken van informatiebronnen, zoals de Kamer van Koophandel, de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en internet. Via de CIS databank kunnen wij bijvoorbeeld nagaan of een claim al eerder bij een andere verzekeraar is ingediend. Ook kunnen we nagaan of de rijbevoegdheid is ontnomen.
 • Derden vragen om gegeven antwoorden te verifiëren. Of om verstrekte documenten te controleren op echtheid. Wij kunnen bijvoorbeeld een factuur ter controle voorleggen aan de winkel of webshop waar het geclaimde artikel is aangeschaft.
 • Informatie verzamelen door middel van technisch of tactisch onderzoek. Bijvoorbeeld door middel van een verkeersongevallenanalyse of door onderzoek te laten uitvoeren naar het ontstaan van een brand. Ook kunnen wij een persoonlijk onderzoek uitvoeren waarbij iemand geobserveerd kan worden.

Wij kunnen zelf onderzoek doen of gebruikmaken van de diensten van particuliere onderzoeksbureaus. De Goudse beschikt over gekwalificeerde medewerkers die staan ingeschreven in het Register Coördinator Fraudebeheersing van het Nederlands Instituut Van Register Experts (Nivre). Particuliere onderzoeksbureaus zetten wij alleen in als zij over een vergunning beschikken op basis van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr).

Bij het onderzoeken van fraude, het nemen van maatregelen en het verwerken van persoonsgegevens houdt De Goudse zich aan de geldende wet- en regelgeving waaronder het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen en de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek.

Wilt u weten hoe De Zeeuwse in het kader van fraudebestrijding omgaat met persoonsgegevens? Lees dan onze privacyverklaring.

Maatregelen

Maatregelen

Als wij merken dat iemand fraude heeft gepleegd, nemen wij maatregelen. Dit kan bijvoorbeeld het volgende zijn.

 • Bij strafbaar handelen doen wij aangifte bij de politie.
 • Wij nemen de schadeclaim en de persoonsgegevens op in ons interne incidentenregister. Wij informeren de betrokkene hierover.
 • Wij informeren andere verzekeraars door de persoonsgegevens op te nemen in het externe verwijzingsregister dat namens de verzekeraars beheerd wordt door de Stichting CIS. Wij informeren de betrokkene hierover.
 • Wij brengen onze (onderzoeks)kosten en de onderzoekskosten van door ons ingeschakelde onderzoeksbureaus bij de betrokkene in rekening.
 • Wij vergoeden geen schade, ook niet als een deel van de claim wel terecht was.
 • Wij zeggen de verzekering met onmiddellijke ingang op, zonder premie terug te geven.
 • Wij zeggen alle schadeverzekeringen bij ons op, zonder premie terug te geven.
Directe aansprakelijkstelling van de fraudeur

Directe aansprakelijkstelling van de fraudeur

Als wij schade lijden door fraude verhalen wij die op de fraudeur. Daarbij kunnen wij gebruikmaken van de diensten van Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA). In verband met de intern gemaakte (onderzoeks)kosten hanteert SODA standaardbedragen. Los van deze standaardbedragen kan SODA namens De Goudse ook andere ten onrechte gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. U kunt hierover meer lezen op: www.so-da.nl.

Wilt u fraude melden?

Wilt u fraude melden?

Weet u dat iemand fraude heeft gepleegd en wilt u dit melden? Bel dan naar het team Speciale Zaken van de Goudse via (0182) 544 858. Of stuur een mail naar specialezaken@goudse.com. U kunt ook anoniem informatie doorgeven. U mag ook een (anonieme) brief sturen naar het team Speciale Zaken, Postbus 9, 2800 MA Gouda.