Hoe behandelen wij arbeidsongeschiktheid?

Arbeidsongeschiktheid

Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij De Zeeuwse en raakt u arbeidsongeschikt? Dan leest u hieronder hoe we dit behandelen.

Stap 1: Controleren

Wij bekijken in hoeverre u arbeidsongeschikt bent en of u aanspraak kunt maken op een vergoeding vanuit uw verzekering.

 • Na ontvangst van uw melding beoordelen wij of uw verzekering dekking biedt. Ook kijken wij na of u uw premie tijdig heeft betaald.
 • Wij controleren of het aangifteformulier volledig is ingevuld.
 • Wij controleren of de werkzaamheden die u uitvoert overeenkomen met de werkzaamheden die op uw polisblad staan.
 • U krijgt een eigen vaste AOV-coach toegewezen.
 • Wij streven ernaar dat uw AOV-coach (telefonisch) contact met u opneemt binnen twee dagen nadat wij uw melding hebben ontvangen. Dit contact is er in ieder geval binnen vijf werkdagen. Uw AOV-coach informeert u dan over de mogelijke verdere stappen en/of betalingen. 

Stap 2: Behandeling van de claim

Stap 2: Behandeling van de claim

De AOV-coach is uw eerste aanspreekpunt. Hij houdt u op de hoogte van de acties die worden uitgevoerd. Daarnaast houdt hij contact met de deskundigen die betrokken zijn bij de beoordeling van uw claim. Een medisch adviseur (of medewerker medische dienst) neemt contact met u op voor de beoordeling van uw gezondheidstoestand en de invloed daarvan op uw werk. Tot slot beoordeelt een arbeidsdeskundige welke werkzaamheden u wel en niet meer kunt verrichten en stelt hij de mate van arbeidsongeschiktheid vast.

Bent u het niet eens met ons standpunt?

 • Bespreek dit dan met uw AOV-coach. Wij zoeken samen met u naar een oplossing.
 • Worden we het niet eens? Dan kunt u vragen om een second opinion (De Zeeuwse schakelt een andere expert in). Dit oordeel is bindend voor De Zeeuwse. Een bindend advies kan worden aangevraagd als er sprake is van een medisch en/of arbeidsdeskundig geschil.
 • De kosten van een bindend advies kunnen geheel of gedeeltelijk voor uw rekening komen. Dit bespreken wij vooraf met u.
 • Bent u het niet eens met het bindende advies? Dan kan de zaak aan een rechter worden voorgelegd. Die kan, eventueel in samenspraak met de advocaten van beide partijen, een commissie van deskundigen samenstellen die uitspraak doen.
Stap 3: Uitbetaling/uitkering

Stap 3: Uitbetaling/uitkering

Op basis van alle beschikbare informatie wordt bepaald  in welke arbeidsongeschiktheidklasse u op basis van het deskundigenonderzoek bent ingedeeld en of u een uitkering krijgt. Bij het vaststellen van de eerste uitkering wordt rekening gehouden met de eigenrisicoperiode. Als uw mate van arbeidsongeschiktheid verandert, wordt de uitkering daarop aangepast. U ontvangt uw uitkeringen in de regel rond de 20e van de maand.

Belangrijk om te weten

 • Op uw AOV-uitkering worden loonheffing en premies ZVW ingehouden. U ontvangt dus een netto uitkering.
 • Als uw arbeidsongeschiktheidpercentage lager is dan de ondergrens die u heeft gekozen (meestal is dit 25%) heeft u geen recht (meer) op een uitkering.

Bent u het niet eens met ons standpunt over de vergoeding?

Bent u het niet eens met ons standpunt of de hoogte van de vergoeding? Bespreek dit dan met uw AOV-coach. Samen zoeken wij dan naar een passende oplossing. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen.

Fraude

De Zeeuwse heeft een actief fraudebeleid. Onder fraude verstaan wij het doelbewust benadelen van De Zeeuwse om er zelf financieel beter van te worden. Als hiervan sprake is, nemen we maatregelen die tot het volgende kunnen leiden:
 • geen vergoeding van de schade en registratie van de fraudeur in interne registers;
 • vorderen van gemaakte onderzoekskosten;
 • registratie in de signaleringssystemen van de verzekeraars;
 • aangifte bij de politie.