Hoe behandelen wij uw overige schades?

Behandeling schade

Heeft u schade opgelopen en bent u verzekerd bij De Zeeuwse? Hieronder leest u hoe wij de schade behandelen en hoe het gaat als er een expert wordt ingeschakeld.

Stap 1: Controle

 • Na ontvangst van uw schademelding sturen wij u een ontvangstbevestiging.
 • Wij beoordelen of uw verzekering dekking biedt.
 • Binnen tien werkdagen nadat wij uw melding hebben ontvangen, informeren wij u inhoudelijk over uw schademelding.

Stap 2: Behandeling van de schade

Stap 2: Behandeling van de schade

Kleine schade

Gaat het om een kleine schade? Dan handelen wij uw schade snel af, als uw melding
volledig is en uw verzekering de schade dekt (zie stap 3). Soms vragen we u nog wel om
aanvullende informatie.

Grote schade

Gaat het om een grotere schade? Dan schakelen we een expert in. Die neemt binnen één werkdag contact met u op om een afspraak te maken.
 • Zo nodig bezoekt de expert u op de dag van de schade.
 • De expert onderzoekt of controleert samen met u de schadeoorzaak en adviseert zo nodig over het herstel van de schade en het wegnemen van de oorzaak. Hierbij kan ook een herstelbedrijf worden ingeschakeld waarmee wij samenwerken.
 • Ook stelt de expert het schadebedrag vast. Hij heeft hierbij wel uw hulp nodig. Hij kan bijvoorbeeld vragen om aankoopfacturen of offertes voor de herstelwerkzaamheden.
Uiterlijk binnen tien werkdagen nadat de expert alle gegevens heeft verzameld, stuurt hij ons zijn rapport. Wij beoordelen daarna uw schade en informeren u binnen tien werkdagen.
Mocht het toch langer duren, dan laten wij u dit weten. Heeft u tussentijds vragen of opmerkingen, belt u dan gerust.

Belangrijk om te weten

 • De expert is een onafhankelijke deskundige en is niet verbonden aan De Zeeuwse.
 • De expert moet zich houden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties.
 • De expert doet geen uitspraken over de polisdekking, de hoogte van de (eventuele) uitkeringen en de vraag wie aansprakelijk is.
 • Wij betalen de kosten van de expert die wij hebben ingeschakeld.

Uw eigen expert

U mag ook zelf een expert inschakelen. Ook hij moet zich houden aan de Gedragscode
Expertiseorganisaties. Uw expert stelt de schade dan vast samen met de expert die wij
hebben ingeschakeld. De kosten die uw expert maakt vergoeden wij maximaal tot het
bedrag dat wij vergoeden aan de expert die wij zelf hebben ingeschakeld. Als de kosten van uw
expert hoger zijn, vergoeden wij het meerdere ook als deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt.
Het kan dus voorkomen dat een deel van de kosten voor uw rekening komt.
Stap 3: Uitbetaling schadevergoeding

Stap 3: Uitbetaling schadevergoeding

Als blijkt dat u recht heeft op een schadevergoeding, ontvangt u die zo snel mogelijk van ons.

Bent u het niet eens met ons standpunt?

Bent u het niet eens met ons standpunt? Neem dan contact op met de behandelaar van uw schade. Samen zoeken wij dan naar een passende oplossing. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen.

Fraude

De Zeeuwse heeft een actief fraudebeleid. Onder fraude verstaan wij het doelbewust benadelen van De Zeeuwse om er zelf financieel beter van te worden. Als hiervan sprake is, nemen we maatregelen die tot het volgende kunnen leiden:
 • geen vergoeding van de schade en registratie van de fraudeur in interne registers;
 • vorderen van gemaakte onderzoekskosten;
 • registratie in de signaleringssystemen van de verzekeraars;
 • aangifte bij de politie.