Nieuwe dekkingen en wijzigingen acceptatiebeleid Detailhandel

Wijzigingen Detailhandel

Vanaf 1 juli 2021 is een aantal verzekeringen binnen het verzekeringspakket CompleetVerzekerd Detailhandel gewijzigd. Deze wijzigingen zijn van toepassing op polissen die op of na 1 juli 2021 gesloten worden. 

Wat verandert er?

Voor een aantal verzekeringen gelden vanaf 1 juli 2021 nieuwe preventiemaatregelen. Ook zijn de voorwaarden van een aantal verzekeringen gewijzigd. Tijdens gesprekken met ondernemers in de detailhandel en adviseurs kwam namelijk de behoefte naar voren om onze verzekeringen op een aantal punten te verbeteren. Daarnaast wordt preventie steeds belangrijker om schade te voorkomen. Hieronder leest u wat dit betekent voor nieuwe polissen met een ingansdatum vanaf 1 juli 2021.

Gewijzigde producten

Via de onderstaande links ziet u wat er voor de verschillende producten of productgroepen is veranderd.

Aansprakelijkheid
Bedrijfsgebouwen, Inventaris/Goederen en Bedrijfsschade
Inventaris/Goederen
Verkeersschade medewerkers
Rechtsbijstand Bedrijven

Aansprakelijkheid

Veranderingen in de markt hebben geleid tot de onderstaande wijzigingen in de Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven, die voor nieuwe relaties gelden vanaf 1 juli 2021. 

Nieuwe dekking: Werkzaamheden bij klanten
Ondernemers in de detailhandel kunnen werkzaamheden (laten) verrichten bij klanten. Denk aan het installeren van een wasmachine, het monteren van zonwering en het leggen van parket of tegels. De aansprakelijkheid voor deze werkzaamheden kan voortaan aanvullend worden meeverzekerd tegen een premietoeslag van 25%. Het eigen risico van deze dekking is € 250,-.

Wat is verzekerd? 
Onder werkzaamheden bij klanten verstaan we bijvoorbeeld uitpakken, neerzetten, ophangen, installeren, zetten, leggen, monteren en aansluiten van door uw relatie geleverde zaken. 
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken – en alle schade die hieruit voortkomt – door brand in verband met brandgevaarlijke werkzaamheden. Brandgevaarlijke werkzaamheden zijn bijvoorbeeld snijden, slijpen, vlamsolderen, lassen en verf afbranden. Mocht uw relatie deze werkzaamheden willen verzekeren, neem dan contact op met uw relatiebeheerder voor een passende oplossing.  

Productaansprakelijkheid
Ondernemers die zelf producten maken of bewerken, producten importeren van buiten de EER of producten onder een eigen merk verkopen, worden gezien als producent en lopen risico als producten schade toebrengen aan derden. Zij kunnen hiervoor namelijk aansprakelijk gesteld worden. Hiervoor is dekking op de Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven onder de rubriek Productaansprakelijkheid. 

De Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven biedt in dat geval voortaan alleen dekking als producten voldoen aan de Europese richtlijnen en wet- en regelgeving.

Voor een aantal productsoorten geldt echter in het vervolg een uitzondering. Voor de productsoorten kleurstoffen, cosmetica en diervoeding geldt namelijk een dekking voor productaansprakelijkheid van maximaal € 500.000,- per aanspraak en per jaar. Voor een aantal productsoorten is productaansprakelijkheid vanaf 1 juli 2021 niet meer verzekerd. Een overzicht van deze productsoorten vindt u hier

Nieuw: dekking voor E-bikes
De aansprakelijkheid voor schade aan derden in verband met het gebruik van e-bikes kan aanvullend meeverzekerd worden voor €  75,- per e-bike per jaar. Het eigen risico is € 750,-.

Nieuw: dekking In-store-servicepunten
Steeds meer ondernemers hebben een servicepunt in hun winkel, bijvoorbeeld voor het afgeven en/of afhalen van spullen voor een stomerij, kledingreparatie of pakketdiensten. De aansprakelijkheid voor schade aan deze producten in beheer is voortaan standaard meeverzekerd tot € 5.000,- op de Aansprakelijkheidsverzekering. Het eigen risico is 10% van de schade met een minimum van € 100,-.

Dekking vermogensschade 
In de Aanvullende Voorwaarden Aansprakelijkheid Bedrijven was een dekking opgenomen voor vermogensschade. Deze dekking is echter niet relevant voor bedrijven in de detailhandel en maakt daarom geen onderdeel meer uit van de nieuwe Productvoorwaarden Aansprakelijkheid. 

Bedrijfsgebouwen, Inventaris/Goederen en Bedrijfsschade

Nieuw: dekking voor spiegels
Heeft uw relatie glas meeverzekerd? Dan is breuk van spiegels in de winkel vanaf 1 juli 2021 standaard meeverzekerd tot € 1.000,- per gebeurtenis. 

Gewijzigde preventiemaatregelen 
Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe preventiemaatregelen die vanaf 1 juli 2021 zijn opgenomen in de Branchevoorwaarden Detailhandel. 

Bereiden van voedsel
Het komt steeds vaker voor dat retailbedrijven in hun winkel een kleine horecagelegenheid hebben, denk bijvoorbeeld aan een slager met een lunchroom of een boekenwinkel met een koffiebar. Mocht uw relatie deze ondersteunende horeca-activiteiten uitvoeren, dan is dit verzekerd op de Inventaris/Goederen-, Bedrijfsschade- en Bedrijfsgebouwenverzekering. Hiervoor gelden de volgende preventie-eisen:

 • In de ruimte waar voedsel wordt bereid voor klanten waarbij olie of vetten worden verhit, bevindt zich een vetbrandblusser (ABF) met een minimale capaciteit van 6 liter (of 2 x 3 liter) op een duidelijk zichtbare en goed bereikbare plaats.
 • De vetbrandblusser wordt ten minste één keer in de twee jaar gekeurd en onderhouden door een REOB-gecertificeerd onderhoudsbedrijf.
 • Als uw relatie gebruikmaakt van een frituurinstallatie dan is die voorzien van een goed werkende maximaalthermostaat en bevinden de bijbehorende metalen deksels zich altijd binnen handbereik.
 • De vetfilters van de afzuiginstallatie worden periodiek gereinigd; bij dagelijks gebruik minimaal één keer in de week, in andere gevallen minimaal één keer in de maand.

Opslag brandbare materialen buiten het bedrijf
Brandstichting komt regelmatig voor bij detailhandel. Om dit te voorkomen gelden in het vervolg de volgende preventie-eisen. Afval en brandbare materialen moeten - buiten de openingstijden van het bedrijf - binnen of op een afgesloten terrein opgeslagen worden. Wanneer dit niet mogelijk is:

 • moet afval dat buiten geplaatst wordt, verzameld worden in afvalcontainers die worden afgesloten met een slot.
 • moeten losse brandbare materialen, zoals pallets en emballage, op minimaal 10 meter van de gevel van het bedrijfsgebouw worden geplaatst.

Gebruik van poetsdoeken in combinatie met olie
Broei, en vooral de combinatie van olie en textiel, vormt een groot brandrisico. Denk aan poetsdoeken die gebruikt zijn om parket of meubels in de olie te zetten. Wanneer in een bedrijf wordt gewerkt met oliën en hier poetsdoeken bij worden gebruikt, moeten deze poetsdoeken na gebruik worden gedeponeerd in metalen vaten met gesloten metalen deksels of in metalen vlamdovende afvalbakken. Ook speciale kunststof poetsdoekcontainers zijn toegestaan. Deze containers, vaten en afvalbakken mogen alleen worden gebruikt voor poetsdoeken en niet voor ander afval.

Opslag van goederen in kelder of souterrain
Goederen die uw relatie opslaat in een kelder of souterrain moeten op minimaal 10 centimeter boven de vloer geplaatst worden, bijvoorbeeld in stellingen of rekken. Schade door water aan goederen wordt alleen vergoed als aan deze voorwaarde is voldaan.

Zonnepanelen

Steeds meer branden worden veroorzaakt door zonnepanelen. Omdat brandveiligheid voor ons hoge prioriteit heeft, stellen we voor nieuwe relaties de volgende preventie-eisen:

 • Wanneer uw relatie meer dan 50 zonnepanelen heeft, zien wij dit als een verhoogd risico en vindt acceptatie plaats in overleg met een medewerker van De Zeeuwse.
 • Er kan geen Bedrijfsgebouwen- en/of Inventaris/Goederenverzekering worden afgesloten als het bedrijfsgebouw in het dak geïntegreerde zonnepanelen (indaksystemen) heeft.

Uitbreiding van dekking 
Vanaf 1 juli 2021 gelden de volgende uitbreidingen van de dekking. 

Ook verzekerd is schade als gevolg van:

 • wateraccumulatie. Voor gebouwen met een plat dak en een stalen draagconstructie zijn aanvullende eisen opgenomen in de productvoorwaarden;
 • omvallende objecten, zoals bomen en heistellingen, ongeacht de oorzaak (bij de Bedrijfsgebouwenverzekering blijft het eigen risico voor storm van toepassing);
 • rioolwater dat onvoorzien via inpandige afvoerleidingen terugstroomt.

Inventaris/goederen

Nieuw: dekking voor fluctuerende voorraden
Zijn er perioden in het jaar waarin uw relatie piekvoorraden in zijn bedrijf heeft? Bijvoorbeeld in de maand december? Dan is het belangrijk voor uw relatie te weten dat hij standaard een overdekking heeft van 10% op het verzekerd bedrag van goederen. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kan uw relatie dit voortaan aanvullend verzekeren tot maximaal 125% van het verzekerd bedrag van goederen tegen een premietoeslag van 7,5%. Deze aanvullende dekking voor piekvoorraden geldt voor maximaal vier maanden per jaar.

Hoger verzekerd bedrag koelschade

Koelschade is standaard meeverzekerd tot € 5.000,-. Uw relatie kan een hoger bedrag meeverzekeren tegen een premietoeslag. Dit bedrag was maximaal € 25.000,- en is nu verhoogd naar € 50.000,-. 

Vanaf een verzekerd bedrag van € 30.000,- gelden de volgende preventie-eisen:

 • de koel- en/of vriesinstallatie moet zijn voorzien van een elektronisch temperatuuralarm met doormelding naar een mobiel nummer of meldkamer van een particuliere alarmcentrale; en
 • er moet een 24-uurs serviceovereenkomst voor uitval van de koel- en/of vriesinstallatie zijn met de leverancier of een STEK-gecertificeerd installatiebedrijf.

Inbraakbeveiliging conform VRKI
Wanneer nieuwe relaties vanaf 1 juli 2021 een Inventaris/Goederenverzekering afsluiten, gelden de inbraakbeveiligingseisen conform VRKI 2.0. De VRKI wordt in opdracht van het Verbond van Verzekeraars beheerd door het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid). De VRKI 2.0 wordt gebruikt door de meeste verzekeraars en beveiligingsinstallateurs.

Hoe werkt de VRKI 2.0?
De Verbeterde RisicoKlassenIndeling (VRKI 2.0) is een instrument waarmee een risico-inschatting van diefstal en inbraak voor woningen en bedrijven kan worden gemaakt. Deze inschatting bepaalt in welke risicoklasse een bedrijf valt en de hoogte van deze klasse bepaalt de beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om inbraak te voorkomen. Kijk voor meer informatie op www.hetccv.nl/vrki.

Voor welke relaties geldt de VRKI 2.0?
In de onderstaande tabel ziet u welke soort bedrijven aan de inbraakbeveiligingseisen van de VRKI 2.0 moeten voldoen. Dit geldt voor nieuwe polissen met een ingangsdatum van 1 juli 2021 of later.
Soort bedrijf Inbraakbeveiligingseisen
Detailhandel met laag inbraakrisico

(bijv. groentewinkel, slager en bakker)

Inventaris/goederen vanaf € 0,-: SKG**-sloten
Detailhandel met gemiddeld inbraakrisico

(bijv. winkel in verlichting, keukens witgoed, modeartikelen, huishoudelijke artikelen)

Inventaris/goederen tot € 25.000,-: SKG**-sloten

Inventaris/goederen vanaf € 25.000,-: conform VRKI 2.0

Detailhandel met hoog inbraakrisico
(bijv. supermarkt, slijter, drogist, opticien, winkel in kleding, fietsen, speelgoed, computer- en telecommunicatieapparatuur)
Inventaris/goederen vanaf € 0,-: conform VRKI 2.0

Wat betekent VRKI voor mijn relaties?
Voor relaties die op basis van de bovenstaande tabel aan de inbraakbeveiligingseisen van VRKI moeten voldoen, gelden de volgende verplichtingen:

 • De risicoklasse van de inbraakbeveiliging van de bedrijfsruimte is vastgesteld door een BORG- of een VEB-beveiligingsbedrijf op basis van de VRKI 2.0 en wordt minimaal één keer per 5 jaar opnieuw vastgesteld.
 • De beveiligingsmaatregelen voldoen aan de eisen van de vastgestelde risicoklasse en zijn uitgevoerd door of namens dit beveiligingsbedrijf.
 • Als een inbraaksignaleringssysteem deel uitmaakt van de beveiligingsmaatregelen, wordt dit periodiek onderhouden op basis van de eisen gesteld in VRKI 2.0.
 • Wanneer de verzekerde of zijn personeel niet in de beveiligde bedrijfsruimte aanwezig is, moeten alle beveiligingsmaatregelen correct en volledig in gebruik zijn.

Voor lopende verzekeringen blijven de bestaande inbraakbeveiligingseisen van toepassing. Op het moment dat het verzekerd bedrag wordt gewijzigd, gaan de nieuwe VRKI-eisen in (indien van toepassing).

Verkeersschade Medewerkers

Vanaf 1 juli 2021 gelden de volgende wijzigingen in Verkeersschadeverzekering Medewerkers voor relaties in de detailhandel. 

Uitbreiding verzekeringsgebied
Het verzekeringsgebied is uitgebreid van Europa naar de gehele wereld.

Dekking woon-werkverkeer
De verzekering biedt ook dekking tijdens de normale reis heen en terug tussen de woning en de werkplek.

Tijdelijke medewerkers
Ook stagiaires, vrijwilligers, uitzendkrachten en zzp’ers die uw relatie tijdelijk inschakelt zijn standaard meeverzekerd.

Scooters en brommers
Scooters en brommers kunnen worden meeverzekerd tegen een premietoeslag van € 75,- per scooter/brommer. 

Rechtsbijstand bedrijven

Vanaf 1 juli 2021 gelden de volgende wijzigingen in de Rechtsbijstandverzekering voor nieuwe relaties in de detailhandel. 

Externe kosten 

Voor externe kosten geldt een maximale vergoeding van € 50.000,-, waar de kosten van de zelfgekozen advocaat bij zijn inbegrepen. Als uw relatie kiest voor BrandMR, is de vergoeding nog steeds onbeperkt.

Uitsluiting geschillen

 • Geschillen rond de oprichting en instandhouding van een bedrijf zijn voortaan uitgesloten.
 • De uitsluiting van geschillen met de holding is opgenomen in de productvoorwaarden (dit was voorheen opgenomen in een clausule).

Vragen?

Heeft u vragen? Neem contact op met uw relatiebeheerder of acceptatieteam.

Informatie over Elektrabeleid, Branchevoorwaarden en wijzigingen horeca en bouw
Via de onderstaande links vindt u meer informatie over:

Elektrabeleid
Branchevoorwaarden
Wijzigingen Horeca
Wijzigingen Bouw