Hoe behandelen wij schade aan uw motorrijtuig?

Uw motorrijtuig

Heeft u schade aan uw motorrijtuig en bent u verzekerd bij De Zeeuwse? Hieronder leest u hoe wij de schade behandelen en hoe het gaat bij diefstal.

Stap 1: Controleren

 • Na ontvangst van uw schademelding sturen wij u een ontvangstbevestiging.
 • Wij beoordelen of uw verzekering dekking biedt.
 • Binnen tien werkdagen nadat wij uw melding hebben ontvangen, informeren wij u inhoudelijk over uw schademelding.
 • Gaat het om een aanrijding met twee of meer partijen, dan beoordelen wij ook de schuldvraag. (Wie is aansprakelijk, kan de schade verhaald worden op een ander of moet er juist betaald worden?)
Stap 2: Inschakelen expert

Stap 2: Inschakelen expert

Het is mogelijk dat wij een expert inschakelen. Hij stelt samen met uw reparateur het schadebedrag vast. Ook beoordeelt hij of uw motorrijtuig hersteld kan worden of total loss wordt verklaard.
Als u uw motorrijtuig laat herstellen door een Schadegarantbedrijf, kan de garage meteen beginnen met het herstel en hoeft er niet eerst een expert langs te komen. U krijgt gedurende de reparatieperiode gratis een vervangende auto mee.
Binnen enkele dagen nadat de expert alle gegevens heeft verzameld, stuurt hij ons zijn rapport. Wij beoordelen daarna uw schade en informeren u binnen tien werkdagen. Mocht het toch langer duren, dan laten wij u dit weten. Heeft u tussentijds vragen of opmerkingen, belt u dan gerust.

Belangrijk om te weten

 • De expert is een onafhankelijke deskundige en is niet verbonden aan De Zeeuwse.
 • De expert moet zich houden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties.
 • De expert doet geen uitspraken over de polisdekking, de hoogte van de (eventuele) uitkeringen en de vraag wie aansprakelijk is.
 • Wij betalen de kosten van de expert die wij hebben ingeschakeld.

Wilt u zelf een expert inschakelen?

Als wij een expert inschakelen, heeft u het recht om zelf ook een expert in te schakelen. 
 • Die stelt dan de schade vast, samen met de expert die wij hebben ingeschakeld.
 • Als het om een gedekte schade gaat, vergoeden wij de kosten die uw eigen expert maakt tot maximaal het bedrag dat wij vergoeden aan de expert die wij zelf hebben ingeschakeld. Het kan dus voorkomen dat u (een deel van) de kosten van uw eigen expert zelf moet betalen.
 • Als beide experts er samen niet uitkomen, benoemen zij gezamenlijk een derde expert.
 • Deze derde expert stelt dan het schadebedrag vast. Hij blijft daarbij binnen de grenzen van de twee eerder vastgestelde bedragen. Zijn uitspraak is bindend.

Bent u het niet eens met onze expert?

Bent u het niet eens met de expert die wij hebben ingeschakeld? Dan kunt u alsnog zelf een expert inschakelen.
Stap 3: Uitbetaling schadevergoeding

Stap 3: Uitbetaling schadevergoeding

Als blijkt dat u recht heeft op een schadevergoeding, betalen wij die uit. Daarbij houden we rekening met het eigen risico (zie verderop).
 • Wij vergoeden de noodzakelijke herstelkosten tot maximaal het verschil tussen de waarde van het motorrijtuig en/of accessoires direct voor de beschadiging en de waarde van de restanten.
 • Als de herstelkosten hoger zijn, is er sprake van total loss. Wij vergoeden dan geen herstelkosten maar de dagwaarde van het motorrijtuig en/of accessoires, waar we de waarde van de restanten van aftrekken.
 • Heeft u uw motorrijtuig laten herstellen door een bedrijf dat is aangesloten bij Schadegarant? Dan regelen wij de schadevergoeding rechtstreeks met dit bedrijf.

Wat als u het niet met ons eens bent?

Bent u het niet eens met ons standpunt over uw schadeclaim? Neem dat contact op met de behandelaar van uw schade. Samen zoeken wij dan naar een passende oplossing. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen.

Eigen risico

 • Als u de schade laat herstellen door een Schadegarant-bedrijf of uw autoruit laat repareren door een Glasgarant-bedrijf, geldt er een eigen risico van € 0,- tenzij er met u een afwijkend eigen risico is afgesproken. Als u uw auto of autoruit niet laat herstellen bij een Schadegarant- of Glasgarantbedrijf geldt meestal een eigen risico van € 150,-.
 • Wij beoordelen of uw schade verhaald kan worden op een ander. Als dat kan, verhalen wij ook uw eigen risico. Als de hele schade is verhaald, betalen wij u het eigen risico terug.

Fraude

De Zeeuwse heeft een actief fraudebeleid. Onder fraude verstaan wij het doelbewust benadelen van De Zeeuwse om er zelf financieel beter van te worden. Als hiervan sprake is, nemen we maatregelen die tot het volgende kunnen leiden:

 • geen vergoeding van de schade en registratie van de fraudeur in interne registers;
 • vorderen van gemaakte onderzoekskosten;
 • registratie in de signaleringssystemen van de verzekeraars;
 • aangifte bij de politie.

Diefstal

Is uw motorrijtuig gestolen? Dan gebeurt er na uw aangifte (link naar ‘schade melden’, pagina bestaat nog niet!) en de melding van de diefstal aan ons het volgende.
 • Na de melding (van uw adviseur of u) starten wij direct een onderzoek.
 • We schakelen een expert in die de waarde van uw voertuig bepaalt en de sleutels en het kentekenbewijs inneemt. Soms schakelen we ook een onderzoeksbureau in. In dat geval nemen beiden contact met u op.
 • De expert stuurt ons zijn rapport (meestal binnen 30 dagen), waarna uw schadebehandelaar de diefstal beoordeelt en u binnen tien werkdagen inhoudelijk informeert. Mocht het onverhoopt langer duren omdat er meer onderzoek nodig is, dan wordt u hierover geïnformeerd.
 • Heeft u tussentijds vragen of opmerkingen, belt u dan gerust.

Let op

Er is sprake van diefstal als uw motorrijtuig meer dan 30 dagen vermist blijft. Wij hebben deze 30 dagen nodig om een gedegen onderzoek te laten uitvoeren. Wordt uw motorrijtuig binnen 30 dagen teruggevonden, dan blijft het motorrijtuig uw eigendom.
 

Wat zijn de voordelen van de geselecteerde herstelbedrijven?

 • Maak rechtstreeks een afspraak via dezeeuwse.nl/afspraakhersteller.
 • Kosteloze haal- en brengservice binnen een straal van 25 km van uw vestigingsplaats en aflevering van de herstelde auto op hetzelfde adres.
 • Snel begin van de reparatie. U hoeft niet te wachten op een schade-expert van De Zeeuwse en dat bespaart tijd.
 • Gratis vervangende auto tijdens de duur van de reparatie. U zit dus niet zonder auto!
 • Gegarandeerde reparatiekwaliteit.
 • U hoeft het schadebedrag niet voor te schieten (met uitzondering van een eventueel eigen risico). De afwikkeling vindt rechtstreeks plaats met De Zeeuwse.
 • Het standaard eigen risico is € 0,- per gebeurtenis. In plaats daarvan kan er ook een hoger eigen risico met u zijn afgesproken.
Uw eigen risico

Uw eigen risico

 • blijft onveranderd als u de schade laat repareren door een geselecteerd herstelbedrijf;
 • is € 150,- als u de schade laat repareren door een niet geselecteerd herstelbedrijf;
 • is € 150,- in geval van diefstal van uw auto en/of total loss;
 • is € 150,- in alle andere gevallen wanneer u niet tot reparatie overgaat.

Heeft u een hoger eigen risico op uw polis? Dan is dat eigen risico voor u van toepassing.

Waar vindt u geselecteerde herstelbedrijven?

Waar vindt u geselecteerde herstelbedrijven?

Kijk op geselecteerde herstelbedrijven. U kunt rechtstreeks contact met hen opnemen om een afspraak te maken. Neem dan wel uw groene kaart mee.
Schade zo snel mogelijk verhelpen

Schade zo snel mogelijk verhelpen

Schade aan uw auto is vervelend, ook al bent u prima verzekerd. U wilt natuurlijk het liefst dat uw auto snel en goed gerepareerd wordt. En dat u tijdens de reparatieduur over een vervangende auto kunt beschikken. Dat kan allemaal bij de door ons geselecteerde herstelbedrijven. Dit betekent dus gemak voor u!