Hoe behandelen wij uw aansprakelijkheidschade?

Aansprakelijkheidschade

Wordt u, als verzekerde van De Zeeuwse, voor schade aansprakelijk gesteld en bent u hiervoor verzekerd bij De Zeeuwse? Dat leest u hieronder hoe wij dit behandelen.

Stap 1: Aangifte

  • Wanneer u of één van uw gezinsleden schade heeft veroorzaakt aan iemand anders, dan is het belangrijk dat u dat zo snel mogelijk bij ons meldt.
  • Uiterlijk binnen tien werkdagen nadat wij de melding hebben ontvangen, hoort u van ons. Wij nemen ook contact op met de persoon die schade heeft geleden.
Als de persoon die schade op heeft gelopen zelf verzekerd is voor de schade, dan kan hij de schade ook bij zijn eigen verzekeraar melden. Dit is de snelste manier en de uitkering is waarschijnlijk hoger. (Over het algemeen gaat zijn eigen verzekeraar namelijk uit van de nieuwwaarde van de beschadigde zaken, terwijl de aansprakelijkheidsverzekeraar slechts de dagwaarde hoeft te vergoeden.)
 

Stap 2: Controle op aansprakelijkheid

Stap 2: Controle op aansprakelijkheid

Wij bekijken in hoeverre u aansprakelijk bent en of uw verzekering deze schade dekt.
Daarna wordt bepaald wat de financiële schade is. Soms is dit snel te bepalen. Maar als de zaak wat ingewikkelder ligt, kan het even duren voordat er duidelijkheid is.
Stap 3: Inschakelen expert

Stap 3: Inschakelen expert

Het is mogelijk dat wij een expert inschakelen. Die neemt contact op met u en met de persoon die schadevergoeding van ons vraagt. De expert onderzoekt de toedracht van de schade en stelt het schadebedrag vast.
Als de expert alle benodigde informatie heeft verzameld, stuurt hij ons zijn rapport.
Wij beoordelen dit en informeren u zo snel mogelijk over de uitkomst. Heeft u tussentijds vragen of opmerkingen, belt u dan gerust.

Belangrijk om te weten

  • De expert is een onafhankelijke deskundige en is niet verbonden aan De Zeeuwse.
  • De expert moet zich houden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties.
  • De expert doet geen uitspraken over de polisdekking, de hoogte van de (eventuele) uitkeringen en de vraag wie aansprakelijk is.
  • Wij betalen de kosten van de expert die wij hebben ingeschakeld.
Stap 4: Uitbetaling schadevergoeding

Stap 4: Uitbetaling schadevergoeding

Als blijkt dat u aansprakelijk bent en dat uw verzekering dekking biedt, dan vergoeden wij de schade. Meestal doen wij dat rechtstreeks aan de persoon die de schade heeft geleden.

Bent u het niet eens met ons standpunt?

Bent u het niet eens met ons standpunt over uw schadeclaim? Neem dat contact op met de behandelaar van uw schade. Samen zoeken wij dan naar een passende oplossing. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen.

Fraude

De Zeeuwse heeft een actief fraudebeleid. Onder fraude verstaan wij het doelbewust benadelen van De Zeeuwse om er zelf financieel beter van te worden. Als hiervan sprake is, nemen we maatregelen die tot het volgende kunnen leiden:
  • geen vergoeding van de schade en registratie van de fraudeur in interne registers;
  • vorderen van gemaakte onderzoekskosten;
  • registratie in de signaleringssystemen van de verzekeraars;
  • aangifte bij de politie.