Aan de slag met uw MKB Verzuim Ontzorg Verzekering

U vindt hier informatie over uw MKB Verzuim Ontzorg Verzekering en over het bijbehorende Ontzorg arbopakket van Perspectief. Via deze site kunt u uw werknemers ziek en hersteld melden en het verzuim volgen.

Ziek en hersteld melden

Is uw medewerker ziek of weer (geheel of gedeeltelijk) hersteld? Meld dat dan direct aan De Zeeuwse via de online omgeving. Wij zorgen er dan voor dat Perspectief op de hoogte is.

Ziek melden

Meld uw werknemer altijd ziek op de eerste verzuimdag. Dan weet u zeker dat wij na uw eigenrisicotermijn kunnen starten met uitkeren, als dit nodig blijkt te zijn. Controleer meteen ook zijn gegevens, zodat we de uitkering baseren op de juiste informatie. 

Hersteld melden

Kan uw werknemer weer (geheel of gedeeltelijk) werken? Pas dan onmiddellijk de ziekmelding aan in onze online omgeving. Doet dit ook als uw werknemer andere werkzaamheden gaat verrichten waaraan u een loonwaarde kunt koppelen. Heeft u vragen over het bepalen van het percentage waarvoor uw werknemer weer hersteld is? Neem dan contact op met uw casemanager bij Perspectief. 

Verzuim volgen

Verzuim volgen

CAMAS, het systeem van Perspectief, biedt u het volgende.

 • U kunt verzuimstatistieken samenstellen via Overzichten.
 • U kunt de activiteiten van Perspectief inzien door te gaan naar Verzuimdossier. U ziet dan alle activiteiten die zijn gedaan of nog moeten gebeuren. 
Werknemersgegevens beheren

Werknemersgegevens beheren

Bij het aanvragen van uw verzekering heeft u werknemersgegevens aangeleverd. U ziet die in de online omgeving. Bij elke ziekmelding of een wijziging daarvan controleert u de gegevens van de betreffende werknemer en corrigeert u die als er iets niet klopt of is veranderd.

Elk jaar vragen wij u in januari om via de online omgeving alle werknemersgegevens zo nodig aan te passen. Zo kunnen wij de definitieve premie voor het afgelopen jaar berekenen en de premie voor het nieuwe jaar. In de Handleiding MKB Verzuim Ontzorg Verzekering leest u er meer over.

Wilt u meer weten over hoe u inlogt in de online omgeving, kijk dan bij de veelgestelde vragen.

Diensten bij uw Verzuimverzekering

Bij uw verzekering voor de loondoorbetaling horen diensten om uw werknemers zo veel mogelijk aan het werk te houden of weer aan de slag te helpen.

Arbodienstverlening en casemanagement

Perspectief biedt het Ontzorg arbopakket. Daarmee worden ziekteverzuim en de bijbehorende kosten teruggedrongen. Uw werknemers worden zo mogelijk weer aan het werk geholpen. En u voldoet aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter als u de adviezen van Perspectief opvolgt.

Aanspreekpunt arbodienstverlening en re-integratie

Uw vaste casemanager heeft de regie over het re-integratieproces van uw zieke werknemers. Hij is uw eerste aanspreekpunt en helpt ervoor te zorgen dat alle wettelijke stappen tijdig worden gezet en uw werknemer zo mogelijk snel weer aan de slag gaat. Ook neemt hij u administratief werk uit handen, zoals het samenstellen van het re-integratiedossier. 

De casemanager is de spin in het web. Maar hij is niet verantwoordelijk voor de medische verzuimbegeleiding en re-integratie. Daarvoor is er de verzuimconsultant van uw arbodienst, die werkt onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. Nadat u uw ziekmelding bij ons heeft gedaan, komt die ook direct binnen bij Perspectief. De verzuimconsultant neemt dan binnen vier werkdagen contact met u op. Hij biedt dienstverlening in uw eigen regio en schakelt zo nodig andere professionals in, zoals de bedrijfsarts of een arbeidsdeskundige.

Rechtsbijstand

U heeft recht op bijstand bij een juridisch geschil over uw loondoorbetalingsverplichting. Ook helpen wij bij het verhalen van kosten op een aansprakelijke derde partij of bij conflicten die u heeft met het UWV of een werknemer.
Poortwachtergarantie

Poortwachtergarantie

Wat is de Wet verbetering poortwachter?

De Wet verbetering  poortwachter verplicht u en uw werknemer om vanaf de eerste ziektedag actief te werken aan snelle werkhervatting. U moet samen een verzuimdossier opbouwen, met onder andere een:

 • probleemanalyse door de bedrijfsarts na zes weken ziekte;
 • plan van aanpak door de werkgever/werknemer na acht weken;
 • eerstejaarsevaluatie door de bedrijfsarts;
 • eerstejaarsevaluatie door de werkgever/werknemer;
 • eindevaluatie door de bedrijfsarts;
 • eindevaluatie door de werknemer/werkgever.

Elke zes weken moet er een bedrijfsarts meekijken en op bepaalde momenten ook een arbeidsdeskundige. Daarnaast moeten u en uw werknemer zich inzetten om de werknemer naar vermogen te laten werken, in het eigen werk of in ander werk, bij uw bedrijf of bij een ander bedrijf. 

Gebruikmaken van de poortwachtergarantie?

De casemanager bij Perspectief bewaakt het gehele proces van de Wet verbetering poortwachter. Krijgt u toch een loonsanctie van het UWV? Meld dit dan binnen vijf werkdagen. Dan betaalt Perspectief de sanctie voor u.

Er zijn wel voorwaarden. Zo moet Perspectief de verzuimbegeleiding hebben gedaan vanaf de eerste ziektedag en tijdens de gehele loondoorbetalingsperiode. Ook moet u de adviezen en instructies van Perspectief hebben opgevolgd. Alle vereisten leest u in uw Overeenkomst Verzuimmanagement Ontzorg met Perspectief. 

Vragen over de Wet verbetering poortwachter?

Voor meer informatie over wet- en regelgeving kunt u contact opnemen met uw casemanager bij Perspectief. 

Diensten bij uw verzekering: re-integratie

Diensten bij uw verzekering: re-integratie

Ondersteuning bij re-integratie

Door de MKB Verzuim Ontzorg Verzekering af te sluiten heeft u ons opdracht gegeven om u te ondersteunen bij het re-integratieproces van werknemers die langdurig arbeidsongeschikt dreigen te worden. Uw casemanager bij de Perspectief voert deze ondersteuning uit namens ons team Verzuim en Re-integratie Advies (VRA). De casemanager is uw eerste aanspreekpunt, bewaakt de voortgang van de re-integratie en neemt u administratief werk uit handen. Daarbij informeert hij VRA of stemt met hen af. Bijvoorbeeld:

 • als het re-integratieproces dreigt te stagneren;
 • als aan passende werkzaamheden van een arbeidsongeschikte werknemer loonwaarde kan worden toegekend;
 • over vergoeding van re-integratiekosten (als die hoger zijn dan het bedrag waarover hij zelf kan beslissen);
 • als u de werknemer een sanctie oplegt, zoals het opschorten van de loondoorbetaling.

Als u een werknemer bij ons arbeidsongeschikt meldt, neemt ons team Claims Inkomen deze melding in behandeling. Als de werknemer langdurig arbeidsongeschikt dreigt te worden, geeft team Claims Inkomen aan VRA de opdracht om de re-integratieondersteuning uit te laten voeren. De werknemersgegevens die daarvoor nodig zijn, worden hiervoor overgedragen aan VRA. VRA vraagt bij u, de casemanager of bij de arbodienst aanvullende gegevens op als dat nodig is.

Nota indienen voor re-integratie

U betaalt de nota(’s) van de dienstverlener. Daarna stuurt u de originele nota(’s) naar de casemanager, samen met een declaratieformulier. Dat doet u uiterlijk een maand na ontvangst van de nota(’s). Wij vergoeden dan binnen een maand het bedrag waarover de casemanager u vooraf heeft geïnformeerd.

Vergoeding re-integratiekosten

Soms kunnen gespecialiseerde dienstverleners bevorderen dat een arbeidsongeschikte werknemer weer aan de slag gaat bij u of een andere werkgever. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • bedrijfsmaatschappelijk werk;
 • psychologische zorg;
 • behandeling van klachten aan het houding- en bewegingsapparaat;
 • herplaatsing buiten uw eigen bedrijf.

De casemanager maakt in overleg met de andere betrokken professionals een evenwichtige afweging over de inzet van zulke diensten. In nauw overleg met de bedrijfsarts/arbeidsdeskundige, u en uw werknemer worden de juiste en noodzakelijke diensten ingezet. Daarbij weegt de casemanager altijd af of de verwachte baten in overeenstemming zijn met de kosten. De kosten van een re-integratieactiviteit worden volledig vergoed als die activiteit:

 • tot doel heeft het arbeidsvermogen geheel of gedeeltelijk te herstellen; én
 • ingezet wordt op advies van de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige; én
 • is goedgekeurd door de casemanager.

Voordat de re-integratieactiviteit start, hoort u van de casemanager of wij de kosten vergoeden.

Als u ons wilt bereiken

Uitbetaling bij ziekte
Team Inkomen van De Zeeuwse weet alles van de berekening en betaling van uw uitkering.
En hoe u kunt omgaan met een ongeval dat door iemand anders is veroorzaakt. ook helpen zij u bij vragen over de online omgeving waarin u ziek- en herstelmeldingen doet en werknemersgegevens beheert.
(0118) 683 306
Inkomenacceptatie@dezeeuwse.nl

Als u Perspectief wilt bereiken

Begeleiding van een zieke medewerker
Uw casemanager van Perspectief begeleidt u en uw werknemers in geval van ziekte.

(0341) 438 700
info@perspectief.eu

Systeem CAMAS
Voor informatie over het volgen van verzuim.

(0341) 438 707
helpdesk@perspectief.eu

Veelgestelde vragen over uitkeringen, arbofacturatie en nota’s

Wanneer ontvang ik de vergoeding voor de loondoorbetaling?
Na uw ziekmelding berekenen wij uw uitkering. Dit doen wij na afloop van een volledige maand. U ontvangt uw uitkering dan omstreeks de twaalfde werkdag van de maand daarna. 
Hoe wordt mijn arbofactuur berekend?
Het aantal werknemers dat u in dienst heeft, wordt vermenigvuldigd met het arbotarief (incl. btw).

Veelgestelde vragen over verzuim en de ondersteuning van de casemanager

Ik heb een arbeidsconflict met een werknemer en die heeft zich nu ziek gemeld. Wat kan ik doen?
U hoeft de ziekmelding niet te accepteren. Laat uw werknemer weten dat u met hem in gesprek gaat om het conflict op te lossen. Uw casemanager kan u helpen aan een mediator. Als de werknemer het gesprek weigert, kunt u hem waarschuwen en eventueel een sanctie opleggen. U mag hem niet zomaar ontslaan. Ontslag kan alleen wanneer een uitgebreid dossier is opgebouwd. Ook ontslag op staande voet moet voldoen aan strenge voorwaarden. Het is verstandig hierbij een jurist in te schakelen. Wanneer de werknemer zich ziek meldt, geeft u dit direct door via deze site en meldt u daarbij dat er sprake is van een conflict. De arbodienst neemt dan snel contact op met de werknemer. Uw casemanager kan u meer vertellen over juridische ondersteuning, waar u eenmalig kosteloos gebruik van kunt maken. U bereikt uw casemanager via (0118) 683 305.
Ik heb een werknemer dit zich heel vaak ziek meldt. Hoe ga ik daarmee om?
Bel uw casemanager voor tips op (0118) 683 305. Die kan u ook helpen met een verzuimprotocol. Dat geeft u en uw werknemers duidelijkheid over hoe u omgaat met ziekmeldingen.
Mijn werknemer komt de afspraken voor re-integratie niet na. Wat moet ik nu doen?
De werknemer heeft net als u verplichtingen als het gaat om re-integratie. Als u bijvoorbeeld uw werknemer in bepaalde situaties geen sancties oplegt, kunt u een sanctie krijgen van het UWV. Neem contact op met uw casemanager op (0118) 683 305 voor advies.
Mag ik mijn werknemer verplichten om te komen werken?
Als er geen sprake is van terecht verzuim, of wanneer de bedrijfsarts aangeeft dat er geen medische beperkingen (meer) zijn, kunt u de werknemer vragen en eventueel sommeren om te komen werken. Als hij hier geen gehoor aan geeft, kunt u waarschuwen en eventueel een sanctie opleggen. Het is verstandig hierbij een jurist in te schakelen. Wanneer de bedrijfsarts concludeert dat er sprake is van ziekte of gebrek, moet niet alleen gewerkt worden aan medisch herstel maar moet ook het conflict opgelost worden. Als de bedrijfsarts heeft geadviseerd een mediator in te zetten, kan dit direct zonder dat er sprake is van herstel. Zet dan eerst zo snel mogelijk een mediator in, om tot een oplossing te komen. Hierbij zijn er twee uitkomsten mogelijk: er worden afspraken gemaakt om samen verder te gaan, of afspraken over het uit elkaar gaan. Alleen in uitzonderlijke gevallen adviseert de bedrijfsarts om de oplossing van het conflict uit te stellen en eerst tot medisch herstel te komen. De bedrijfsarts moet dit dan expliciet op papier zetten. Uw casemanager helpt u graag verder als u vragen heeft. U kunt uw casemanager bellen op (0118) 683 305.
Wat is een 2e-spoortraject en wat zijn mijn verplichtingen hierin?
Een 2e-spoortraject is het begeleiden van een zieke werknemer naar werk in een ander bedrijf. Dat kan hetzelfde werk zijn of ander werk. Tijdens het traject moet u het contact met uw werknemer blijven voortzetten en de situatie monitoren. De begeleiding bij het zoeken naar werk wordt meestal uitgevoerd door een bedrijf dat u inzet. U blijft als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie en voor de adequaatheid van het traject. Let er daarom op dat u voortgangsrapportages ontvangt, en dat er gericht gestuurd wordt op solliciteren en niet alleen op oriënteren. Bij wijzigingen in de situatie van de werknemer schakelt u de bedrijfsarts in voor een nieuw oordeel. Soms kan het nodig zijn om opnieuw te onderzoeken wat de mogelijkheden voor re-integratie zijn.
Mag ik het dienstverband beëindigen zodra mijn werknemer een functie elders heeft gevonden?
Het doel van het zogenoemde 2e-spoortraject (zie vorige vraag) is om (ander) werk bij een andere werkgever te vinden. Het is de bedoeling dat het gaat om een duurzame functie en dat de werknemer in dienst komt van die andere werkgever. De werknemer heeft tegelijkertijd de bescherming van 104 weken loondoorbetaling door u. Daarom wordt bij een plaatsing een overeenkomst gemaakt, waarbij de werknemer tot het einde van de 104 weken gedetacheerd wordt bij de nieuwe werkgever. Aan de werkzaamheden wordt een loonwaarde verbonden die tussen u en de nieuwe werkgever wordt gefactureerd. Dit moet u als deelherstel doorgeven aan De Zeeuwse. Zolang er geen sprake is van een duurzame plaatsing of overname-intentie, wordt het 2e-spoortraject voortgezet. Na realisatie van een plaatsing is het verstandig om een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen om te toetsen of het UWV de inspanningen voldoende acht. Dit om te voorkomen dat u na twee jaar ziekte een loonsanctie krijgt van het UWV omdat u onvoldoende heeft gedaan aan de re-integratie.
Waarom moet ik een dossier bijhouden?

Wanneer uw werknemer ziek wordt, houdt u in een dossier bij wat er afgesproken wordt. Mocht de werknemer na 104 weken nog steeds arbeidsongeschikt zijn, dan zal hij een WIA-uitkering aanvragen. Op dat moment toetst het UWV of u als werkgever voldoende heeft gedaan aan de re-integratie. Het is daarom belangrijk om het dossier vanaf de eerste ziektedag bij te houden.

U leest er meer over op ondernemenmetpersoneel.nl.

Moet ik een plan van aanpak maken als ik verwacht dat de werknemer snel weer aan het werk gaat?

Ja, dat bent u verplicht. Uiterlijk in de achtste week moet u met uw werknemer de afspraken over re-integratie hierin opnemen. Dat kunnen afspraken zijn over het onderhouden van contact en over werkhervatting, als dat al mogelijk is. Uw casemanager ondersteunt u hierbij volledig.

U leest er meer over op ondernemenmetpersoneel.nl.

Wat is de transitievergoeding en ben ik verplicht om die betalen?
De transitievergoeding is de ontslagvergoeding voor werknemers die na een dienstverband van twee jaar of langer worden ontslagen. U bent vanuit de wet verplicht om de transitievergoeding te betalen. Onderling kunt u met de werknemer altijd afwijkende afspraken vastleggen, maar dit kan alleen als de werknemer hiermee akkoord gaat en ze ondertekent.
Wanneer ben ik verplicht om de transitievergoeding te betalen?
U bent dit verplicht bij beëindiging van een dienstverband dat minimaal twee jaar heeft geduurd. Ook na ziekte. Wanneer u besluit om het dienstverband slapend te houden, heeft u die verplichting niet. Dit brengt echter wel het risico met zich mee dat een werknemer zijn werk in de toekomst weer kan opeisen, of dat u bij latere beëindiging alsnog verrekeningen moet uitkeren, zoals een (hogere) transitievergoeding.
Moet ik iets regelen als de ziekmelding is veroorzaakt door iemand anders?
Wanneer een derde partij mogelijk aansprakelijk is voor het verzuim, moet u dit bij de ziekmelding altijd aan ons doorgeven. Team Claims neemt dan contact met u op. Uw rechtsbijstandsverzekeraar kan u dan ondersteunen om de schade te verhalen op de betrokken derde partij.

Veelgestelde vragen over langdurig verzuim

Wat kan ik zien in het verzuim volgsysteem CAMAS van Perspectief?
In CAMAS kunt u uitgebreide verzuimstatistieken samenstellen. Daarnaast kunt u ook de activiteiten van Perspectief inzien. 

Verzuimstatistieken kunt u samenstellen door te gaan naar https://dezeeuwse.perspectief.eu/Verzuim/Overzichten. Daar kunt u kiezen voor een algemeen verzuimoverzicht, verzuimoverzicht verzekeraar, verzuimoverzicht per werknemer, mutatieoverzicht, verzuimstatistieken en managementrapport verzuim. U kunt daar de periode selecteren waarvoor u de gegevens wilt uitdraaien.

U kunt de activiteiten inzien door te gaan naar https://dezeeuwse.perspectief.eu/Verzuim/Verzuimdossier. U kunt daar zoeken op achternaam, verzuimnummer, activiteit etc. In het overzicht vindt u alle activiteiten die al gedaan zijn of nog moeten gebeuren. Dit is afhankelijk van de keuze die u maakt bij het kopje ‘afgewerkt’. U kunt daar kiezen voor ‘ja’ of ‘nee’.
Wat als een werknemer niet meewerkt aan terugkeer naar werk? 
Dan is het raadzaam het gesprek aan te gaan met uw werknemer. Als dit niet het gewenste resultaat heeft, kunt u als werkgever een sanctie opleggen. Het is belangrijk om uw werknemer eerst enkele keren formeel te waarschuwen. Daarna kunt u het salaris opschorten of stoppen. Hierbij kan uw casemanager u adviseren. U kunt uw casemanager bereiken via (0118) 683 305. Heeft u het salaris stopgezet of opgeschort? Dan moet u dit melden bij De Zeeuwse. Dit doet u bij het team Schade via (0118) 683 305.
Wat moet ik doen als mijn werknemer ziek uit dienst gaat?
Op het moment dat uw werknemer ziek uit dienst gaat, moet u dit melden bij het UWV. De arbodienst doet dan een eindevaluatie voor de werknemers die bij het einde van het dienstverband langer dan 10 weken ziek zijn. Als werkgever moet u dit ook doen, samen met uw werknemer. U meldt bij het einde van het dienstverband uw werknemer in de online omgeving van De Zeeuwse ziek uit dienst. Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet of WGA? Dan is het raadzaam om uw werknemers ook na het einde van hun dienstverband te volgen. Zij zullen namelijk aan u worden toegerekend bij instroom in de Ziektewet en/of, na twee jaar ziekte, in de WGA. Wilt u hierover informatie, neem dan contact op met uw casemanager. U kunt uw casemanager bereiken via (0118) 683 305.
Hoe ga ik om met zieke werknemers die op vakantie willen?
Wil een werknemer tijdens ziekte op vakantie? Dan mag dat alleen als het zijn herstel of re-integratie niet belemmert. Is er twijfel dan kan de bedrijfsarts onderzoeken of er geen medische bezwaren zijn tegen de verlof- of reisplannen. Wanneer uw werknemer tijdens ziekte op vakantie wil gaan, dan moet hij daar hetzelfde aantal vakantie-uren voor opnemen als wanneer hij niet ziek zou zijn geweest. Dat geldt ook als hij tijdens zijn ziekte nog gedeeltelijk werkt. Tijdens ziekte bouwt een werknemer ook gewoon zijn wettelijke vakantiedagen op. Stem goed af met de werknemer dat er vakantiedagen ingehouden worden, dit kan namelijk niet zonder toestemming van de werknemer. Door het opnemen van vakantiedagen is de werknemer vrijgesteld van re-integratieverplichtingen tijdens zijn vakantie.

Voor eventuele extra vakantiedagen (bovenwettelijke vakantiedagen) kunnen andere afspraken gelden. Deze afspraken moeten dan opgenomen zijn in de arbeidsovereenkomst of cao. Zo kan er bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst of cao staan dat uw werknemer tijdens ziekte helemaal geen bovenwettelijke dagen opbouwt. Ook voor het afschrijven van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte geldt dat u dat alleen kunt doen als u schriftelijk toestemming heeft ontvangen van uw werknemer of als u hierover bepaalde afspraken heeft gemaakt.

Veelgestelde vragen over het systeem CAMAS

Kan de verificatiecode uit?
Nee, want wij zijn wettelijk verplicht om op deze manier de persoonsgegevens extra te beschermen. Wel kunt u aanvinken dat u ingelogd wilt blijven. Bedenk echter wel dat iemand anders die gebruikmaakt van uw computer dan ook bij de gegevens kan.
Kunnen er meer gebruikers gebruikmaken van het systeem?
Ja, maar het is niet mogelijk om meerdere e-mailadressen op één gebruikersnaam te hebben staan. Alle gebruikers moeten dus een eigen account hebben. De contactpersoon binnen uw bedrijf kan een extra inlogaccount aanvragen via helpdesk@perspectief.eu.
Ik ontvang de verificatiecode op het verkeerde e-mailadres, wat nu?
Vraag de contactpersoon binnen uw bedrijf om ons te verzoeken het mailadres te wijzigen. Dit kan via een mail naar helpdesk@perspectief.eu.
Waar vind ik het overzicht van rapportages en activiteiten per medewerker?
Dit kunt u vinden door in het werknemersoverzicht op het nummertje bij de ziekmelding te klikken. U komt dan in de verzuimhistorie van de medewerker en daar vindt u alle gegevens over het verzuim.

Veelgestelde vragen over de online omgeving van De Zeeuwse

Ik heb nog geen toegang tot de online omgeving. Hoe regel ik dat?

De Zeeuwse regelt voor de hoofdcontactpersoon in uw bedrijf een inlogaccount met de volgende rechten.

 1. Rechtenbeheer: toewijzen van andere personen en rechten toewijzen aan deze personen
 2. Werknemersgegevens beheren
 3. Ziek- en herstelmeldingen doen

Nadat de hoofdcontactpersoon zijn inloggegevens heeft ontvangen, kan hij een account aanmaken voor collega’s en derden, zoals uw adviseur of administratiekantoor. De hoofdcontactpersoon bepaalt dan per account welke van bovenstaande rechten worden toegekend. 

Om voor de hoofdcontactpersoon een account aan te maken, hebben wij de onderstaande gegevens nodig. Stuurt u die naar inkomenacceptatie@dezeeuwse.nl.

 • Polisnummer (zie uw polisblad).
 • Bedrijfsnaam
 • Aanhef
 • Voornaam
 • Tussenvoegsels
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (om bij vragen of twijfel direct contact op te kunnen nemen ter verificatie)

De contactpersoon ontvangt daarna een e-mail met een wachtwoord waarmee hij de eerste keer kan inloggen.

Waarom moet ik mijn wachtwoord wijzigen?

Het wachtwoord dat wij u verstrekken is om veiligheidsredenen altijd tijdelijk. Als u het direct wijzigt, kan niemand namens u inloggen en gegevens inzien of misbruiken. Houd er bij het wijzigen rekening mee dat een wachtwoord:

 • tussen de 8 en 16 tekens heeft;
 • géén deel van de gebruikersnaam mag bevatten;
 • geen tekens zoals: @ $, #, % mag bevatten;
 • minstens 3 van de volgende categorieën moet bevatten: kleine letter, hoofdletter, cijfer of leestekens.
Waarom ontvang ik een sms om in te loggen?

De online omgeving bevat uw werknemersgegevens. Om de veiligheid van die gegevens te waarborgen, gebruiken wij een sms-verificatiecode. Hiermee wordt geverifieerd of de persoon die probeert in te loggen ook in het bezit is van de telefoon die hoort bij het telefoonnummer dat u heeft opgegeven.

Introductie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

 

Button

Button2