Veelgestelde vragen over corona en de ZW-eigenrisicoverzekering

 

Kan ik op dit moment een ZW-eigenrisicoverzekering aanvragen?

Ja, dat is mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met uw adviseur.

Is er dekking voor corona op de ZW-eigenrisicoverzekering?
Ja, er is dekking als er sprake is van arbeidsongeschiktheid, dus wanneer een werknemer als gevolg van ziekte (door corona of een andere oorzaak) niet kan werken.
Mijn medewerker zit preventief in quarantaine. Valt dit onder de dekking?
Nee, er kan geen ziekmelding worden doorgegeven als een medewerker om een andere reden niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij preventief in quarantaine blijft of een bepaald gebied niet mag verlaten.
Hoe zit het als ik recent een ZW-eigenrisicoverzekering bij De Zeeuwse heb gesloten?
Is de verzekering geaccepteerd en is/was de werknemer op de ingangsdatum van de verzekering niet ziek en arbeidsongeschikt, dan is de werknemer verzekerd. Was de werknemer echter al ziek en arbeidsongeschikt of wist u dat uw werknemer ziek ging worden dan kunnen we de uitkering tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk weigeren.
Ben ik als werkgever verplicht om maatregelen te nemen om besmetting met en verspreiding van het coronavirus te voorkomen?
Ja, u bent verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Maar in de huidige situatie lijkt dat  niet of moeilijk uitvoerbaar. Vraag vooral uw arbodienst om tips en advies.
Werktijdverkorting: wat zijn de mogelijkheden?

Er is vanuit de overheid een nieuwe tijdelijke regeling in het leven geroepen: Noodfonds Overbrugging Werkbehoud (NOW). Deze vervangt per direct de regeling voor werktijdverkorting. Tot nu toe nam  de overheid tot maximaal 70 procent van de salarisbetaling over (via een WW-uitkering aan de werknemers). In de nieuwe regeling wordt maximaal 90 procent van de loonsom vergoed. Voorwaarden zijn wel dat:

  • er niemand ontslagen wordt; en
  • de lonen worden doorbetaald; en
  • er sprake is van omzetverlies van minstens 20 procent sinds 1 maart.

Als u al een aanvraag had ingediend voor werktijdverkorting, hoeft u dat niet nog een keer te doen. Oude aanvragen worden overgeheveld naar de nieuwe regeling. De oude regeling is per direct stopgezet.

Een aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden. Aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld.

Het UWV verstrekt op basis van de aanvraag een voorschot van in elk geval 80% van het aangevraagde bedrag. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest. Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist. Wanneer er precies sprake is van een grote aanvraag moet nog worden bepaald. Bij de definitieve vaststelling vindt ook een correctie plaats bij een daling van de loonsom. De definitieve tegemoetkoming wordt dus achteraf vastgesteld. Daarbij kan sprake zijn van een nabetaling of terugvordering.

Er is nog geen aparte website of loket waar een beroep op het noodfonds kan worden gedaan. Minister Koolmees heeft uitkeringsinstantie UWV ingeschakeld om dat zo snel mogelijk te regelen. 

Op rijksoverheid.nl leest u meer over het Noodfonds Overbrugging Werkbehoud.

Wat betekent de tijdelijke regeling NOW voor de ZW-eigenrisicoverzekering?
Wij onderzoeken nog of er gevolgen voor de ZW-eigenrisicoverzekering zijn, en zo ja welke. Daarbij is ook van belang hoe de regeling er precies uitziet. De details worden nu nog door het Ministerie van SZW uitgewerkt.
Wat kan ik doen als één van mijn werknemers zorgtaken moet verlenen?
Indien een werknemer voor zieken of naasten moet zorgen, wijs dan op de bijzondere verlofvormen zoals zorgverlof of calamiteitenverlof.
Waar vind ik meer informatie?

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Ook het RIVM biedt veel algemene informatie en het laatste nieuws over het coronavirus.

Heeft u vragen over lopende verzekeringen en het coronavirus en staat het antwoord niet hierboven? Dan kunt u contact opnemen met uw adviseur.

Hoe re-integreer je mensen die niet mogen werken?
De arbodienst en/of uw bedrijfsarts blijft in het kader van de verzuimbegeleiding en re-integratie analyses maken en adviezen uitbrengen. U heeft als werkgever de verplichting deze adviezen zo goed mogelijk op te volgen en uit te voeren. Het kan zijn dat u vanwege het coronavirus niet in staat bent om voor individuele werknemers een (re-integratie)traject uit te voeren. Maak hier duidelijke notitie van in uw eigen dossier, zoals het plan van aanpak. Welke maatregelen heeft u niet kunnen uitvoeren en waarom niet? Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw arbodienst, bedrijfsarts en/of het UWV.