Fromagerie Forianne in Middelburg

ZW-eigenrisicoverzekering

Waarom de ZW-eigenrisicoverzekering?

Met de ZW-eigenrisicoverzekering houdt u grip op de kosten voor langdurig arbeidsongeschikte ex-werknemers. Het gaat dan om werknemers die ziek uit dienst gaan of binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek worden. Met de ZW-eigenrisicoverzekering voorkomt u dat u tot wel 12 jaar lang hoge kosten maakt voor zieke ex-werknemers.

Belangrijkste voordelen

 • particulier-vinkje
  Minder kosten aan langdurig arbeidsongeschikten
 • particulier-vinkje
  Intensieve begeleiding bij verzuim en re-integratie
 • particulier-vinkje
  Wij regelen en betalen de Ziektewetuitkering

Informatie over Corona: veelgestelde vragen

Kan ik op dit moment een verzuim- en ZW eigenrisicoverzekering aanvragen?

Op dit moment kan dat helaas niet. Er is sprake van extreme omstandigheden. Daardoor is het op dit moment voor ons onmogelijk te bepalen tegen welke premies wij nieuwe ZW-verzuimverzekeringen zouden moeten afsluiten. Wij betreuren het zeer dat wij dit besluit hebben moeten nemen maar er is op dit moment helaas geen andere mogelijkheid.

Wat gebeurt er met lopende offertes en aanvragen?
Offertes die zijn afgegeven voor 17 maart 14.00 uur handelen we gewoon af. Dat geldt ook voor aanvragen die voor dat tijdstip zijn ingediend. Op deze verzekeringen zijn de normale acceptatieregels van toepassing.

Is er dekking voor corona op de verzuim- en ZW-eigenrisicoverzekering?
Ja, er is dekking als er sprake is van arbeidsongeschiktheid, dus wanneer een werknemer als gevolg van ziekte niet kan werken. Daarbij beschouwen wij het coronavirus hetzelfde als een andere ziekte.
Mijn medewerker zit preventief in quarantaine. Valt dit onder de dekking?
Nee, er kan geen ziekmelding worden doorgegeven als een medewerker om een andere reden niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij preventief in quarantaine blijft of een bepaald gebied niet mag verlaten.
Hoe zit het als ik recent een verzuim- en/of ZW-eigenrisicoverzekering bij De Zeeuwse heb gesloten?
Is de verzekering geaccepteerd en is/was de werknemer op de ingangsdatum van de verzekering niet ziek en arbeidsongeschikt, dan is de werknemer verzekerd. Was de werknemer echter al ziek en arbeidsongeschikt of wist u dat uw werknemer ziek ging worden dan kunnen we de uitkering tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk weigeren.
Ben ik als werkgever verplicht om maatregelen te nemen om besmetting met en verspreiding van het coronavirus te voorkomen?
Ja, u bent verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Maar in de huidige situatie lijkt dat  niet of moeilijk uitvoerbaar. Vraag vooral uw arbodienst om tips en advies.
Werktijdverkorting: wat zijn de mogelijkheden?

Er is vanuit de overheid een nieuwe tijdelijke regeling in het leven geroepen: Noodfonds Overbrugging Werkbehoud (NOW). Deze vervangt per direct de regeling voor werktijdverkorting. Tot nu toe nam  de overheid tot maximaal 70 procent van de salarisbetaling over (via een ww-uitkering aan de werknemers. In de nieuwe regeling wordt  maximaal 90 procent van de loonsom vergoedt. Voorwaarden zijn wel dat:

 • er niemand ontslagen wordt; en
 • de lonen worden doorbetaald; en
 • er sprake is van omzetverlies van minstens 20 procent sinds 1 maart.

Als u al een aanvraag had ingediend voor werktijdverkorting, hoeft u dat niet nog een keer te doen. Oude aanvragen worden overgeheveld naar de nieuwe regeling. De oude regeling is per direct stopgezet.

Een aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden. Aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld.

Het UWV verstrekt op basis van de aanvraag een voorschot van in elk geval 80% van het aangevraagde bedrag. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest. Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist. Wanneer er precies sprake is van een grote aanvraag moet nog worden bepaald. Bij de definitieve vaststelling vindt ook een correctie plaats bij een daling van de loonsom. De definitieve tegemoetkoming wordt dus achteraf vastgesteld. Daarbij kan sprake zijn van een nabetaling of terugvordering.

Er is nog geen aparte website of loket waar een beroep op het noodfonds kan worden gedaan. Minister Koolmees heeft uitkeringsinstantie UWV ingeschakeld om dat zo snel mogelijk te regelen. 

Op rijksoverheid.nl leest u meer over het Noodfonds Overbrugging Werkbehoud.

Wat betekent de tijdelijke regeling NOW voor de verzuimverzekering?
Wij onderzoeken nog of er gevolgen voor verzuimverzekeringen zijn, en zo ja welke. Daarbij is ook van belang hoe de regeling er precies uitziet. De details worden nu nog door het Ministerie van SZW uitgewerkt.
Wat kan ik doen als één van mijn werknemers zorgtaken moet verlenen?
Indien een werknemer voor zieken of naasten moet zorgen, wijs dan op de bijzondere verlofvormen zoals zorgverlof of calamiteitenverlof.
Waar vind ik meer informatie?

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Ook het RIVM biedt veel algemene informatie en het laatste nieuws over het coronavirus.

Heeft u vragen over lopende verzekeringen en het coronavirus en staat het antwoord niet hierboven? Dan kunt u contact opnemen met uw adviseur.

Voor wie is de ZW-eigenrisicoverzekering?

 • kantoor
  Werkgevers
 • user
  Die ZW-eigenrisicodrager zijn of worden
 • ondernemers
  Met maximaal 200 werknemers

Wat is verzekerd bij de ZW-eigenrisicoverzekering?

 • De Ziektewetuitkering aan uw ex-werknemer. Wij bepalen volgens de wettelijke regels:
  - of de begunstigde er recht op heeft;
  - hoe hoog de uitkering is;
  - hoe lang de uitkering duurt.

  Wij betalen de Ziektewetuitkering. U betaalt daardoor minder premie aan het UWV.

 • Verzuimbegeleiding en re-integratieondersteuning van uw arbeidsongeschikte ex-werknemers. Een persoonlijk begeleider inventariseert de mogelijkheden voor werkhervatting. Hij onderhoudt intensief contact met uw ex-werknemer en met u. Voor de begeleiding werken wij met 2 ZW-dienstverleners samen, ActivaSZ en Qare. Kies welke ZW-dienstverlener bij u past.

 • Ziektewetinstroom voorkomen met hulp van onze VerzuimCoach. Die ondersteunt u bij verzuimbegeleiding en re-integratieactiviteiten. Dit gebeurt al tijdens de loondoorbetalingsperiode. 

 • Gehele of gedeeltelijke bijdrage aan re-integratiekosten. Wij maken per geval een kosten-batenanalyse en bepalen of wij kosten vergoeden. 

In de Aanvullende Voorwaarden ZW-eigenrisicoverzekering leest u meer over wat wel en niet gedekt is. Ook uw adviseur informeert u graag.

Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd bij de ZW-eigenrisicoverzekering?

Ondanks de ruime dekking vergoeden wij niet alles. In onder meer de volgende situaties is er geen dekking: 

 • Als uw ex-werknemer wettelijk geen recht heeft op een Ziektewetuitkering.
 • Binnen de eigenrisicoperiode van 2 dagen volgens de Ziektewet. Er geldt geen eigen risico als de loondoorbetaling voor de Ziektewetuitkering plaats vindt en minimaal 2 dagen heeft geduurd.
 • Een ziektegeval dat al bestaat als de verzekering ingaat.
 • De arbeidsongeschiktheid was al te verwachten toen de verzekering of het dienstverband inging.

In de Aanvullende Voorwaarden ZW-eigenrisicoverzekering leest u meer over wat wel en niet gedekt is. Ook uw adviseur informeert u graag.

Wat kost het?

Wat kost de ZW-eigenrisicoverzekering?

Uw adviseur maakt graag een offerte op maat voor u. De premie hangt onder meer af van:

 • de branche waarin u actief bent;
 • het percentage medewerkers met een tijdelijk of bijzonder dienstverband;
 • de verhouding tussen het loon van deze medewerkers en uw totale loonsom.

De premie is zowel voor de Ziektewetuitkering als onze dienstverlening en die van de ZW-dienstverlener. 

Combineert u meerdere verzekeringen? Dan is uw premie extra scherp want uw korting kan oplopen tot 10%. Daarnaast betaalt u geen toeslag als u kiest voor termijnbetaling. Informeer bij uw adviseur naar de mogelijkheden en de voordelen.

Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn personeel
Aanvullende Voorwaarden ZW-eigenrisicoverzekering
Voorwaarden Dienstverlening ZW-eigenrisicoverzekering

Bent u al verzekerd bij De Zeeuwse? Mogelijk geldt voor u een andere versie. U vindt het juiste versienummer op uw polisblad. Informeer bij twijfel bij uw adviseur. Die helpt u graag en stuurt u de juiste versie als dat nodig is.

 

Veelgestelde vragen

Hoe snel ontvang ik de uitkering voor een zieke werknemer?

U meldt uw claim online. Is uw medewerker langer ziek dan de periode die u als eigenrisicotermijn koos? Dan krijgt u vanaf het einde van de eigenrisicotermijn automatisch maandelijks de uitkering.

Waarom kies ik ervoor ZW-eigenrisicodrager te worden?
Dan betaalt u geen Ziektewetpremie meer aan het UWV voor een zieke ex-werknemer. U betaalt in plaats daarvan de ZW-uitkering aan uw ex-werknemer. Daarnaast bent u als ZW-eigenrisicodrager zelf verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie van uw ex-werknemer. U bent dan niet meer afhankelijk van de inzet van het UWV, maar houdt zelf de regie. 

Wilt u niet voor langdurig hoge kosten komen te staan als een zieke werknemer arbeidsongeschikt wordt? Sluit dan een ZW-eigenrisicoverzekering van De Zeeuwse af. Dan betalen wij de uitkering. En krijgt uw werknemer persoonlijke begeleiding bij re-integratie. Daarvoor hebben wij een contract met 2 ZW-dienstverleners. 

Bent u geen ZW-eigenrisicodrager? Dan betaalt u ZW-premie aan het UWV. Het UWV bepaalt de hoogte van de uitkering en begeleidt uw werknemer. Heeft die begeleiding geen effect? Dan betaalt u een hogere premie.  Komt de werknemer na 2 jaar ziekte in de WGA? Dan betaalt u hiervoor maximaal 10 jaar extra WGA-premie.

Lees ook de brochure voor meer informatie over  het ZW-eigenrisicodragerzijn
 
Wanneer kan ik ZW-eigenrisicodrager worden?

Dat kan jaarlijks op 2 momenten. Op 1 januari en 1 juli. En als u voor het eerst een werknemer in dienst neemt, kan het vanaf dat moment.

Het UWV stelt 2 voorwaarden:

 1. In de 3 jaar voor de start van uw eigenrisicodragerschap was u geen ZW-eigenrisicodrager.
 2. De begeleiding van uw zieke ex-werknemers gebeurt samen met een deskundige persoon of organisatie. Dit moet u aantonen met een ‘artsverklaring’. Dit regelen wij voor u wanneer u een ZW-eigenrisicoverzekering bij ons afsluit.

Uw aanvraagformulier voor het ZW-eigenrisicodragerschap en de artsverklaring stuurt u minimaal 13 weken voor de ingangsdatum naar de Belastingdienst.

Persoonlijk advies voor uw bedrijf?

Uw adviseur helpt u graag met een risicoanalyse voor uw bedrijf. En weet precies welke verzekeringsoplossingen van De Zeeuwse bij u passen. Zo kunt u verder met waar u goed in bent: ondernemen.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur