Wat vindt u waar?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In de eerste laag vindt u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze tweede laag vindt u meer informatie over alle onderwerpen van laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 voorbeelden van het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst.

pensioen-1-2-3-laag-1 

Wat krijg u in deze pensioenregeling?

Geen arbeidsongeschiktheid_

Via uw werkgever heeft u een WGA-gatverzekering. Daarmee krijgt u een uitkering, als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent en volgens het UWV recht heeft op een WGA-vervolguitkering. De uitkering is gebaseerd op uw inkomen onder de WIA-loongrens. De WIA-loongrens bedraagt per 1 januari 2024 € 71.628,84.

Zeeuwse pensioen 123_25  In uw reglement leest u wat u precies krijgt op grond van uw pensioenregeling bij ons. Wilt u het reglement opvragen? Stuur dan een mail naar inkomenacceptatie@dezeeuwse.nl of bel naar (0118) 683 306.
Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

  Zeeuwse pensioen 123_54

In deze pensioenregeling krijgt u geen ouderdomspensioen. Het kan zijn dat u ouderdomspensioen opbouwt in een andere pensioenregeling.

Zeeuwse pensioen 123_58  

Komt u te overlijden? In deze regeling krijgt uw eventuele partner geen partnerpensioen en uw eventuele kinderen geen wezenpensioen. Het kan zijn dat zij dit wel krijgen vanuit een andere pensioenregeling, als u die heeft.

 Zeeuwse pensioen 123_59 

Bent u ziek bij aanvang van de verzekering of uw dienstverband? Dan kunt u nog niet deelnemen. Zodra u vier weken aaneengesloten uw eigen arbeid volledig heeft verricht, kunt u alsnog deelnemen. Uw werkgever moet u dan binnen twee weken na het verstrijken van die periode opnieuw aanmelden.

Wordt u arbeidsongeschikt binnen een halfjaar na de start van uw deelname aan deze regeling? En kon u dit al verwachten bij de start vanwege uw gezondheidstoestand toen? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen. Maar u krijgt wel een uitkering als u direct voor de start van uw deelname al een halfjaar was verzekerd voor arbeidsongeschiktheid met een vergelijkbare pensioenregeling. 

  Zeeuwse pensioen 123_59

Wordt u ziek nadat u uit dienst bent gegaan bij deze werkgever? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

Hoe bent u verzekerd?

Hoe bent u verzekerd?

Zeeuwse pensioen 123_62

U bent in ieder geval op twee manieren verzekerd bij arbeidsongeschiktheid.

A. Via de overheid.
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WIA-uitkering is een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid waarvoor u verzekerd bent als u in Nederland werkt. U heeft recht op een wettelijke WIA-uitkering als u na twee jaar ziekte nog minimaal 35% arbeidsongeschikt bent. Om de hoogte van die uitkering te bepalen, kijkt het UWV naar uw mogelijkheden. Het UWV stelt de mate van de arbeidsongeschiktheid vast. De WIA verdeelt arbeidsongeschikte mensen in drie groepen.

  WIA_2 

Ondanks de WIA-uitkering kan arbeidsongeschiktheid grote gevolgen hebben voor uw inkomen. Voor de WIA-uitkering is uw inkomen namelijk gemaximeerd op de WIA-loongrens. U kunt zelfs terugvallen tot onder bijstandsniveau. Dat kan als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt en geen werk vindt voor het deel dat u volgens het UWV nog wel kunt werken.
Op www.uwv.nl leest u er meer over.

B. Via uw werkgever.
U heeft een WIA-aanvullingsverzekering boven de WIA-loongrens.
Daarmee krijgt u een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkering als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt. Hoeveel pensioen er is verzekerd, ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit ontvangt u ieder jaar van ons. Het kan zijn dat u via uw werkgever nog een andere andere regeling bij arbeidsongeschiktheid heeft. Daarover ontvangt u dan apart bericht.

Als derde is er mogelijk:
C. Een uitkering bij arbeidsongeschiktheid die u zelf regelt.
Misschien heeft u zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten of heeft u een levensverzekering waarvoor u geen premie meer hoeft te betalen als u arbeidsongeschikt wordt.        

 Geen arbeidsongeschiktheid_

Als u na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt wordt verklaard, komt u in de WIA terecht. In het begin krijgt u dan meestal een periode een aanvulling op uw loon tot 70 of 75% van uw oude loon. Als u na die periode minder dan 50% verdient van wat u volgens het UWV nog kan verdienen, ontvangt u een WGA-vervolguitkering. Die WGA-vervolguitkering is gelijk aan het minimumloon vermenigvuldigd met het percentage dat u arbeidsongeschikt bent. Dit is een forse teruggang in uw inkomen. De WGA-gatverzekering zorgt voor een aanvulling als u een WGA-vervolguitkering krijgt. Verzekerd is 70% van het verschil tussen uw inkomen onder de WIA-loongrens en het wettelijk minimumloon. Hoeveel u van ons krijgt, hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent.

Als u een WGA-vervolguitkering toegekend krijgt, ontvangt u van ons ook een uitkering. De uitkering loopt door zolang u recht heeft op een WGA-vervolguitkering.

De uitkering stopt als u de AOW-leeftijd bereikt. In sommige situaties is er een maximale leeftijd van bijvoorbeeld 65, 67 of 70 jaar opgenomen en stopt de uitkering dan in elk geval, of eerder als u eerder de AOW-leeftijd bereikt. Wat voor u geldt, is afhankelijk van de afspraak met uw werkgever en van of u al ziek was op het moment dat een eventuele wijziging van eindleeftijd van de uitkering is afgesproken met uw werkgever.

U ontvangt de uitkering maandelijks via uw werkgever. Bent u uit dienst?
Dan betalen wij de uitkering rechtstreeks aan u. De afspraken met uw werkgever zijn voor u vastgelegd in het pensioenreglement.

 Zeeuwse pensioen 123_29

Er wordt premie betaald voor uw arbeidsongeschiktheidspensioen.
Mogelijk doet uw werkgever dit geheel of gedeeltelijk voor u. U kunt bij uw werkgever vragen of en hoeveel hij betaalt. De premie die u eventueel zelf betaalt, vindt u op uw loonstrook.

Welke keuzes heeft u?

Welke keuzes heeft u?

 Zeeuwse pensioen 123_13

U kunt stoppen met deelname aan deze regeling. Wordt u arbeidsongeschikt? U ontvangt dan bij arbeidsongeschiktheid geen uitkering van ons vanuit deze regeling.

Hoe zeker is uw uitkering?

Hoe zeker is uw uitkering?

Zeeuwse pensioen 123_48 

Is er voor u een uitkering ingegaan? Dan kan het zijn dat die even hoog blijft. Het kan ook zijn dat die ieder jaar wordt verhoogd. Dit is vastgelegd in uw pensioenreglement.

Of uw uitkering wel of niet stijgt, heeft invloed op uw koopkracht omdat het leven jaarlijks vaak duurder wordt. Om u hierover te informeren, hebben wij hieronder de gemiddelde jaarlijkse prijsstijging voor consumenten vermeld van de afgelopen drie jaar.

Jaar Prijsstijging

2023

2022

2021

3,8%

10%

2,7%

Zeeuwse pensioen 123_18  

De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.

Bij volledige arbeidsongeschiktheid is het uitkeringspercentage 100% van het verzekerde bedrag. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u een deel van het verzekerde bedrag. Maar als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, ontvangt u geen uitkering. Hoe dit precies is geregeld, staat in het pensioenreglement.

Welke kosten maken wij?

Welke kosten maken wij?

 Zeeuwse pensioen 123_45

De Zeeuwse maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de arbeidsongeschiktheidspensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op www.dezeeuwse.nl in het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken.

Wanneer moet u in actie komen?

Wanneer moet u in actie komen?

Geen arbeidsongeschiktheid_

Als u ziek wordt en niet kunt werken, laat u zich zo snel mogelijk behandelen door een bevoegd arts. Ook laat u zich begeleiden door de arbodienst of andere deskundige die uw werkgever heeft ingeschakeld voor de begeleiding van uw verzuim. En natuurlijk werkt u mee aan uw herstel of terugkeer naar werk.

Zeeuwse pensioen 123_46

Als u wilt stoppen met deelname aan de regeling. Geef dit dan door aan uw werkgever. Die geeft dit dan door aan ons.

Zeeuwse pensioen 123_41  U kunt op www.mijnpensioenoverzicht.nl bekijken hoeveel ouderdoms- en/of nabestaandenpensioen u heeft opgebouwd. Doet u dit minimaal een keer per jaar. Let op: dit arbeidsongeschiktheidspensioen staat daar niet.
Zeeuwse pensioen 123_14 Heeft u vragen? Wordt u arbeidsongeschikt of wilt u stoppen met deelname aan deze regeling? Neem dan contact op met uw werkgever.
Op www.dezeeuwse.nl/pensioen123 kunt ook terecht voor meer informatie. Daarnaast kunt u ons mailen via inkomenacceptatie@dezeeuwse.nl of bellen op (0118) 683 306. Wij helpen u graag!