Wat vindt u waar?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In deze eerste laag vindt u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen van laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 een voorbeeld van het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst.

 pensioen-1-2-3

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Geen arbeidsongeschiktheid_  

Via uw werkgever heeft u een WIA-aanvullingsverzekering boven de WIA-loongrens. Daarmee krijgt u, als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkering. De aanvulling is gebaseerd op uw inkomen boven de WIA-loongrens. De WIA-loongrens bedraagt per 1 januari 2024 € 71.628,84.

 
Zeeuwse pensioen 123_27   

Wilt u meer weten over wat deze pensioenregeling u biedt? Kijk op dezeeuwse.nl/pensioen123  
of vraag het pensioenreglement bij ons op.


Voor meer informatie over dit onderwerp zie 
laag 2.

Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

Zeeuwse pensioen 123_51

In deze pensioenregeling krijgt u geen ouderdomspensioen. Het kan zijn dat u ouderdomspensioen opbouwt in een andere pensioenregeling.

Zeeuwse pensioen 123_58

Komt u te overlijden? In deze regeling krijgt uw eventuele partner geen partnerpensioen en uw eventuele kinderen geen wezenpensioen. Het kan zijn dat zij dit wel krijgen vanuit een andere pensioenregeling, als u die heeft.

Zeeuwse pensioen 123_59 

Bent u ziek bij aanvang van de verzekering of uw dienstverband? Dan kunt u nog niet deelnemen. Zodra u vier weken aaneengesloten uw eigen arbeid volledig heeft verricht, kunt u alsnog deelnemen. Uw werkgever moet u dan binnen twee weken na het verstrijken van die periode opnieuw aanmelden.

Wordt u arbeidsongeschikt binnen een halfjaar na de start van uw deelname aan deze regeling? En kon u dit al verwachten bij de start vanwege uw gezondheidstoestand toen? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen. Maar u krijgt wel een uitkering als u direct voor de start van uw deelname al een halfjaar was verzekerd voor arbeidsongeschiktheid met een vergelijkbare pensioenregeling.

Zeeuwse pensioen 123_59 Wordt u ziek nadat u uit dienst bent gegaan bij deze werkgever? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.

Hoe bent u verzekerd?

Hoe bent u verzekerd?

Zeeuwse pensioen 123_62 

U bent in ieder geval op twee manieren verzekerd bij arbeidsongeschiktheid.
A. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WIA-uitkering is een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid waarvoor u verzekerd bent als u in Nederland werkt. Op www.uwv.nl leest u er meer over.
B. Via uw werkgever. Hierover gaat uw Pensioen 1-2-3.

Als derde is er mogelijk: 
C. Een uitkering bij arbeidsongeschiktheid die u zelf regelt.

Geen arbeidsongeschiktheid_ 

 

Als u na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt wordt verklaard, komt u in de WIA terecht. De WIA is de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Via die wet krijgt u een uitkering. De WIA is onder te verdelen in twee regelingen:

  • Als u gedeeltelijk of niet duurzaam volledig arbeidsongeschikt bent.
    U krijgt dan een WGA-uitkering.
  • Als u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent. U krijgt dan een IVA-uitkering.

Ondanks de wettelijke uitkering gaat uw inkomen achteruit als u arbeidsongeschikt bent. De WIA-aanvullingsverzekering boven de WIA-loongrens zorgt voor een aanvulling op uw wettelijke uitkering. Er zijn daarbij twee mogelijkheden.

  • De uitkering begint nadat u 104 weken ziek bent; of
  • De uitkering begint nadat u 104 weken ziek bent én uw loongerelateerde periode er op zit. De duur van deze periode hangt af van uw arbeidsverleden.

Verzekerd is het gedeelte van uw inkomen boven de WIA-loongrens. Voor welk percentage dat inkomensdeel is verzekerd, en tot welk maximum, verschilt per regeling. Dit is afhankelijk van de afspraak die u heeft gemaakt met uw werkgever, als onderdeel van uw arbeidsvoorwaarden. Hoeveel u van ons krijgt, hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent.

De uitkering stopt als u de AOW-leeftijd bereikt. In sommige situaties is er een maximale leeftijd van bijvoorbeeld 65, 67 of 70 jaar opgenomen en stopt de uitkering dan in elk geval, of eerder als u eerder de AOW-leeftijd bereikt. Wat voor u geldt, is afhankelijk van de afspraak met uw werkgever en van of u al ziek was op het moment dat een eventuele wijziging van eindleeftijd van de uitkering is afgesproken met uw werkgever.

Zeeuwse pensioen 123_29  Er wordt premie betaald voor uw arbeidsongeschiktheidspensioen.
Mogelijk doet uw werkgever dit geheel of gedeeltelijk voor u. U kunt bij uw werkgever vragen of en hoeveel hij betaalt. De premie die u eventueel zelf betaalt, vindt u op uw loonstrook.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.

Welke keuzes heeft u?

Welke keuzes heeft u?

              Zeeuwse pensioen 123_13

U kunt stoppen met deelname aan deze regeling.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.

Hoe zeker is uw uitkering?

Hoe zeker is uw uitkering?

Zeeuwse pensioen 123_48

 

Is er voor u een uitkering ingegaan? Dan kan het zijn dat die even hoog blijft. Het kan ook zijn dat die ieder jaar wordt verhoogd. Dit is vastgelegd in uw pensioenreglement. Of uw uitkering wel of niet stijgt, heeft invloed op uw koopkracht omdat het leven jaarlijks vaak duurder wordt.

 Zeeuwse pensioen 123_18

De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.

Welke kosten maken wij?

Welke kosten maken wij?

                                Zeeuwse pensioen 123_45
De Zeeuwse maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de arbeidsongeschiktheidspensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op www.dezeeuwse.nl in het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.


Wanneer moet u in actie komen?

Wanneer moet u in actie komen?

Geen arbeidsongeschiktheid_

Als u arbeidsongeschikt wordt.

Zeeuwse pensioen 123_46

Als u wilt stoppen met deelname aan de regeling.

Zeeuwse pensioen 123_41

U kunt op www.mijnpensioenoverzicht.nl bekijken hoeveel ouderdoms- en/of nabestaandenpensioen u heeft opgebouwd. Doet u  dit minimaal een keer per jaar. Let op: dit arbeidsongeschiktheidspensioen staat daar niet

Zeeuwse pensioen 123_14 

Heeft u vragen? Of is er een situatie waardoor u in actie moet komen
(zie hierboven)? Neem dan contact op met uw werkgever.
Op www.dezeeuwse.nl/pensioen123 kunt ook terecht voor meer informatie. Daarnaast kunt u ons bereiken door een e-mail te sturen naar inkomenacceptatie@dezeeuwse.nl of te bellen naar (0118) 683 306. Wij helpen u graag!


Voor meer informatie over dit onderwerp zie 
laag 2.